</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1067/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán công trình:

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 13 Điều 1 Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1228/STC-TCĐT ngày 31 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;

- Chủ đầu tư: Sở Y tế (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang);

- Địa điểm xây dựng: phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang;

- Ngày khởi công: ngày 10 tháng 11 năm 2008;

- Hoàn thành: ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:          

                                                                                         Đơn vị: đồng                                                          

Nguồn

Được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số:

111.941.004.000

111.920.928.000

20.076.000

Ngân sách Nhà nước

111.941.004.000

111.920.928.000

20.076.000

2. Chi phí đầu tư:

                                                                                         Đơn vị: đồng

Nội dung

Dự toán

Được duyệt

Giá trị quyết toán

Tổng số:

111.972.673.000

111.941.004.000

- Chi phí xây dựng sau thuế

74.884.756.000

74.884.756.000

- Chi phí thiết bị sau thuế

30.481.750.000

30.481.717.000

- Chi phí quản lý dự án

1.214.415.000

1.214.415.000

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

4.889.796.000

4.887.071.000

- Chi phí khác

473.045.000

473.045.000

- Chi phí dự phòng

28.911.000

0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

                                                                                                Đơn vị: đồng

 

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

Giá trị

thực tế

Giá trị

quy đổi

Giá trị

thực tế

Giá trị

quy đổi

Tổng số:

 

 

111.941.004.000

 

Tài sản dài hạn

 

 

111.941.004.000

 

Tài sản ngắn hạn

 

 

 

 

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư hạng mục công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

Tổng số:

111.941.004.000

 

Ngân sách Nhà nước

111.941.004.000

 

* Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 19 tháng 9 năm 2016 là:

- Tổng nợ phải thu: 19.119.000 đồng;

- Tổng nợ phải trả: 39.195.000 đồng.

(Đính kèm Phụ lục công nợ)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngã Bảy (nay là Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy)

111.941.004.000

 

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan:

Đơn vị cấp phát và thanh toán vốn: Kho bạc Nhà nước Hậu Giang kiểm tra, đối chiếu số liệu đã thanh toán với số liệu phê duyệt quyết toán công trình trên để kiểm soát theo đúng quy định.

Điều 4. Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                             

- Như Điều 4;

- Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy;

- Lưu: VT, KGVX. LHT.

D/HOANGTUAN/2017/QUYETDINH/QUYETTOAN/

                            

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Đã ký 

 

 

 

 Đồng Văn Thanh