</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1066/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2017

 V/v phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2017

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh;

Xét Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ đăng ký giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 136/QĐ-SKHCN ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình
số 32/TTr-SKHCN ngày 14 tháng 6 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2017, cụ thể:

- Đề tài “Nghiên cứu tẩy giun định kỳ cho học sinh tiểu học sau can thiệp ở tỉnh Hậu Giang năm 2017-2018.

- Tổ chức chủ trì: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

- Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Nguyễn Thanh Tùng.

- Phương thức thực hiện: khoán chi từng phần.

- Tổng kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 629.664.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí khoán chi: 628.314.000 đồng.

+ Kinh phí không khoán chi: 1.350.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề tài nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KGVX.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

   Đồng Văn Thanh