</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 995/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2017

V/v kinh phí di dời và vận hành

Trung tâm tích hợp dữ liệu

tỉnh Hậu Giang

                                     

Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Xét Công văn số 1360/STC-HCSN ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Sở Tài chính về việc kinh phí di dời và vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất bổ sung kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông di dời và vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hậu Giang (đợt 2), với tổng số tiền là 373.679.000đ (Ba trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm bảy mươi chín nghìn đồng), từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Kho bạc NNHG;

- Lưu: VT, VX. G

 

KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

                                     Đồng Văn Thanh