</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1065/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2017

Về việc thanh lý tài sản trên đất Nhà Quản trang,

nghĩa trang huyện Long Mỹ (cũ)

 
 

 


CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1304/STC-QLGCS ngày 09 tháng 6 năm 2017,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chấp thuận cho UBND thị xã Long Mỹ thanh lý tài sản trên đất Nhà Quản trang, nghĩa trang huyện Long Mỹ (cũ), với nội dung như sau:

- Tên tài sản thanh lý: Nhà Quản trang.

- Năm xây dựng: 2000.

- Diện tích: 150m2.

- Kết cấu: khung cột BTCT, mái tole, vách tường, nền gạch bông, cửa đi bằng khung sắt + kính loại 02 cánh mở, không trần.

- Giá thanh lý: 13.000.000 đ (Mười ba triệu đồng).

- Phương thức thanh lý: phá dỡ (đơn vị mua công trình tự phá dỡ).

- Hình thức thanh lý: bán vật tư thu hồi.

 

Điều 2. Giao UBND thị xã Long Mỹ tổ chức thanh lý tài sản nêu trên theo đúng quy định.

 

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KGVX. G

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Đồng Văn Thanh