</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 994/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2017

V/v đề xuất kinh phí thực hiện

Đề án phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang

                                                                        

Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Giám đốc Sở Tài chính.

 

Xét Tờ trình số 27/TTr-SKHCN ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Đề án phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; căn cứ ý kiến kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 12 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất nội dung Đề án phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành liên quan xác định cụ thể kinh phí thực hiện đề án cho phù hợp; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KGVX.

 

KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                         Đồng Văn Thanh