</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 991/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2017

V/v tăng cường công tác phòng, chống
ma túy, mại dâm, cai nghiện phục hồi và thực hiện chính sách cho người
nghiện
ma túy

                    Kính gửi:

                                     - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

                                     - Giám đốc Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế,

                                        Tài chính;

                                     - Giám đốc Công an tỉnh;                                  

                                     - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

                                     - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

                                     - Bí thư Tỉnh đoàn;

                                     - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

                                     - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

                                     - Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy và thực hiện chính sách cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hiện nay, số lượng người nghiện ma túy đang có chiều hướng tăng nhanh và diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại ma túy mới rất nguy hại, dễ tàng trữ và sử dụng, nhất là đối với học sinh, sinh viên, tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi; công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện sau cai nghiện thực hiện còn nhiều bất cập, hạn chế, vẫn còn tâm lý kỳ thị, xa lánh người nghiện.

Nhằm tăng cường và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy,
mại dâm, cai nghiện phục hồi và các chính sách cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, phân loại và công nhận xã, phường, thị trấn lành mạnh làm tốt công tác phòng, chống ma túy, mại dâm; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy, đặc biệt là trong phạm vi học đường; tổ chức các hoạt động kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội nhằm kiềm chế, xử lý tệ nạn xã hội phát sinh.

2. Giao Giám đốc Sở Y tế: tham mưu bố trí địa điểm cắt cơn, giải độc kết hợp với điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone tại 03 địa điểm có
số lượng người nghiện cao: thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy và huyện
Châu Thành A; tăng cường tập huấn, bố trí cán bộ, nhất là cán bộ Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trong việc xác định tình trạng nghiện và cắt cơn, giải độc, tư vấn hỗ trợ tâm lý phục vụ công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; đảm bảo cung cấp đủ que thử test chất ma túy trên cơ sở số lượng người nghiện có danh sách quản lý và người nghiện thuộc diện nghi vấn.

3. Giao Giám đốc Sở Tài chính: phối hợp với sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu phân bổ kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống ma túy, mại dâm và các chính sách cho người nghiện.

4. Giao Giám đốc Công an tỉnh: tiến hành rà soát người nghiện và người nghi nghiện trên địa bàn làm cơ sở để mua que thử test chất ma túy; tăng cường công tác quản lý người nghiện (có nơi cư trú ổn định và không có nơi cư trú ổn định) trên địa bàn thông qua việc rà soát, thống kê, mời gọi thử test chất ma túy và đề nghị cai nghiện bắt buộc; hướng dẫn ngành dọc trong quản lý hồ sơ và thanh loại người nghiện khỏi danh sách quản lý theo quy định; đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt phá, xử lý các đối tượng và tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy, mại dâm.

5. Giao Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ vay vốn đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh,: tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng trong tuyên truyền, vận động, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; hỗ trợ người nghiện sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng thông qua các chương trình vay vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm.

7. Giao Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố: xem xét, bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo yêu cầu thực tế tại địa phương; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho gia đình và cộng đồng; tăng cường công tác chỉ đạo đối với UBND cấp xã, trong đó, chú trọng vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc quản lý chặt chẽ địa bàn, xử lý người nghiện vi phạm pháp luật, đề nghị cai nghiện bắt buộc theo quy định; chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách cho người nghiện trong Nhân dân, chủ động trong việc mời gọi thử test chất ma túy, cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quan tâm, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Công tác cai nghiện và thực hiện chính sách cho người nghiện ma túy là việc làm mang tính cấp thiết, đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương khẩn trương chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở GDĐT;

- Lưu: VT, KGVX. DM.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

               Đồng Văn Thanh