</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 985/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2017

V/v đề nghị công nhận liệt sĩ đối với 06 trường hợp người có công

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20 tháng 3 năm 2017 của
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công;

 Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và bày tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh,
bệnh binh và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, Tỉnh
đã chỉ đạo các
sở,
ngành liên quan và Ban Chỉ đạo xác nhận người có công với cách mạng các cấp
tập trung cao điểm giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.
Sau khi tiến hành xác minh, xét duyệt hồ sơ theo quy định, kết quả đợt 1 năm 2017, tỉnh Hậu Giang có 06 trường hợp hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận liệt sĩ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang kính đề nghị Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội
xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc
ghi công”
đối với 06 trường hợp người có công với cách mạng nêu trên.

(Đính kèm các bộ hồ sơ)

Rất mong Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, chấp thuận./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Người có công;

- Sở LĐTBXH;

  - Lưu: VT, KGVX. DM.

  

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

         KT. CHỦ TỊCH

          PHÓ CHỦ TỊCH

 

 (Đ

ã ký)

 

 

        Đồng Văn Thanh