</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1060/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1574/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

 (Đính kèm Danh mục và nội dung thủ tục hành chính)

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Giao các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đăng tải các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này lên Trang thông tin điện tử và niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của đơn vị.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm lập danh mục thủ tục hành chính của đơn vị được công bố, đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ cho nhập thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.

3. Văn phòng UBND tỉnh cập nhật thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính dùng chung 03 cấp của tỉnh và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

4. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cập nhật, niêm yết thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Như Điều 4;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC. H

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

       Đồng Văn Thanh