</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 14/LLV-UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 4 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

Của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
(Từ ngày 16/4 đến ngày 21/4/2018)

 

 

 

 

 

 

 


THỨ HAI, NGÀY 16/4:

- Chủ tịch và các PCT: 9 giờ họp chuẩn bị tổ chức bàn giao Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, Mẫu giáo Họa Mi (cơ sở 2) và nhà tình nghĩa tại xã Đông Phước A, mời Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD huyện, Phòng Lao động - TB&XH, Chủ tịch UBND: thị trấn Ngã Sáu, xã Đông Phước A, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (Giao Ban QLDA-ĐTXD huyện, Phòng Lao động - TB&XH chuẩn bị nội dung) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.Thường trực: 6 giờ dự Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018, điểm tại công viên Xà No. 8 giờ dự Lễ phát động thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, điểm tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. 13 giờ 30’ họp mặt thăm hỏi và tặng quà cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện (Giao Phòng LĐTB&XH chuẩn vị nội dung và thành phần), điểm Hội trường II-UBND huyện. (LĐVP: Đ/c Học).

THỨ BA, NGÀY 17/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ dự Kỳ họp thứ Tám (bất thường) HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. 13 giờ 30’ dự Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh quý I, kế hoạch thực hiện quý II năm 2018, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ khảo sát điểm tổ chức họp mặt Ngày 30/4, mời đại diện lãnh đạo: Công an, BCH Quân sự, Lao động - TB&XH, Văn hóa Thông tin, Y tế, Trung tâm VHTT-TT huyện và UBND thị trấn Mái Dầm (LĐVP: Đ/c Học). 13 giờ 30’ kiểm tra, khảo sát việc triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, mời đại diện lãnh đạo phòng: KT&HT, Lao động - TB&XH huyện cùng đi (Giao phòng KT&HT sắp xếp lịch trình và mời xã có liên quan) (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: 8 giờ  vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng Đường điện 110kv trên địa bàn xã Phú An - Đông Phú. 14 giờ vận động hộ dân bàn giao mặt bằng Đường điện 110kv trên địa bàn xã Phú Hữu (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ dự Lễ phát động “Năm an toàn giao thông 2018”, điểm tại Trường Ngô Hữu Hạnh 1, thị trấn Ngã Sáu. Chiều làm việc tài cơ quan.

THỨ TƯ, NGÀY 18/4:

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT: 8 giờ 30’ họp báo cáo Thường trực Huyện ủy về việc khiếu nại của một số hộ dân về chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch cụm công nghiệp tập trung Sông Hậu, mời Trưởng phòng: TN&MT, Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Chi nhánh VP.ĐKĐĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Đông Phú, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.Thường trực: 14 giờ cùng Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, Trường Mẫu giáo Họa Mi (cơ sở 2) và nhà tình nghĩa tại xã Đông Phước A, mời Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD huyện, Trưởng phòng Lao động - TB&XH, Chủ tịch UBND: thị trấn Ngã Sáu, xã Đông Phước A, điểm tập trung tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (Giao Ban QLDA-ĐTXD huyện mời thi công và đơn vị tư vấn liên quan) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’dự Hội nghị tổng kết “Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2017” (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN, PCT.KT: Chiều làm việc tại cơ quan.

                   THỨ NĂM, NGÀY 19/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ dự sơ kết công tác quý I của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Trung tâm BDCT huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30’ triển khai Kết luận của Thanh tra tỉnh (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện.

         - PCT.Thường trực: khảo sát Cổng chào văn hóa xã, Nhà văn hóa ấp trên địa bàn huyện, mời đại diện lãnh đạo phòng: VHTT, TN&MT, KT&HT, Trung tâm VHTT-TT huyện (Giao Phòng VHTT sắp xếp lịch trình đi và mời xã, thị trấn có liên quan) (Cả ngày) (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: 8 giờ làm việc với Ban QLDA - ĐTXD công trình giao thông tỉnh, mời đại diện lãnh đạo: Phòng TN&MT, Chi nhánh VP.ĐKĐĐ, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện; UBND: xã Đông Phước A, Phú Tân và thị trấn Mái Dầm, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’ họp bàn việc xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn huyện (Giấy mời riêng), điểm Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: Kiểm tra cơ sở, mời đại diện lãnh đạo Phòng KT&HT, Nông nghiệp và PTNT huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Phòng KT&HT sắp xếp lịch trình đi) (Cả ngày).

THỨ SÁU, NGÀY 20/4:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực: 8 giờ dự bàn giao Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, điểm tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, thị trấn Ngã Sáu (Giấy mời riêng). 13 giờ 30’ dự bàn giao Trường Mẫu giáo Họa Mi (cơ sở 2) và nhà tình nghĩa tại xã Đông Phước A, điểm tại Trường Mẫu giáo Họa Mi (cơ sở 2, ấp Phước Hòa - xã Đông Phước A) và tại nhà bàn giao nhà tình nghĩa xã Đông Phước A (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch và PCT.CN: 17 giờ làm việc tại Nhà máy nước Aqua One.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự họp báo cáo tình hình bố trí tái định cư và thuê nhà tạm cư trên địa bàn huyện Châu Thành, mời lãnh đạo Phòng TN&MT, Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện (Phòng TN&MT phối hợp Chi nhánh Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ BẢY, NGÀY 21/4:

- Chủ tịch: đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh (theo thư mời của Tập đoàn Aqua One).

 

 

 

Nơi nhận:

- TT.UBND tỉnh;

- TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;

- Các Ủy viên UBND huyện;

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- Các bộ phận trực thuộc VP.HĐND&UBND;

- Điện lực Châu Thành; CN.CTN-CTĐT huyện;

- Trường THPT Ngã Sáu, Phú Hữu;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thiện Chiến