</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 8/GXN-UBND Châu Thành, ngày 11 tháng 4 năm 2018

GIẤY XÁC NHẬN

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

                   

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xác nhận cho chủ dự án là Công ty TNHH TMDV Xây dựng Công Danh đã đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án: Cửa hàng bán lẽ xăng dầu Công Danh tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành vào ngày 5 tháng 4 năm 2018.  

Chủ dự án Cửa hàng bán lẽ xăng dầu Công Danh của Công ty TNHH TMDV Xây dựng Công Danh đại diện là bà Phạm Trúc Linh có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

1. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, các biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất trong bản kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký.

2. Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã đăng ký và các trách nhiệm khác theo quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.          

3. Chủ dự án phải có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành khi có những thay đổi, điều chỉnh nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án: Cửa hàng bán lẽ xăng dầu Công Danh và chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án: Cửa hàng bán lẽ xăng dầu Công Danh kèm theo giấy xác nhận đăng ký này được cấp cho chủ dự án là Công ty TNHH TMDV Xây dựng Công Danh để thực hiện và được lưu tại cơ quan Nhà nước để kiểm tra, giám sát./.                 

Nơi nhận:                              

- Chủ dự án (Cơ sở);

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng