</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 19/KH-BCĐ Châu Thành, ngày 10 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”

trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018

 


Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BCĐLNVSATTP ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Hậu Giang về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018.

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Châu Thành ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì ATTP” trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG” NĂM 2018:

“Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”

- Thực phẩm an toàn là nhu cầu thiết yếu và là đòi hỏi chính đáng của mọi người dân. Vấn đề ATTP hiện đang được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội hết sức quan tâm và thực sự là cả hệ thống chính trị đã và đang vào cuộc: Tỉnh ủy đã có Chương trình số 112/CTr-TU của Tỉnh y ngày 03/8/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới; UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP và bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai đến toàn thể các ngành, các cấp, các đơn vị có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm quản lý đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm; UBND tỉnh Hậu Giang và UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch liên tịch số 111/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016 về việc thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020, theo đó các Sở, ngành tỉnh, các cấp chính quyền ở địa phương sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc để tuyên truyền, vận động và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật về ATTP.

- Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể cùng chính quyền các cấp ở địa phương đã triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp nhằm bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện. Công tác thông tin truyền thông về ATTP được đẩy mạnh góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện, tình trạng vi phạm pháp luật về ATTP còn xảy ra, yếu tố môi trường tự nhiên, môi trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức. Nguyên nhân chính là do ý thức chấp hành các quy định pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa cao do sự nhận thức yếu kém, chạy theo lợi nhuận và cố tình vi phạm của một số tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, làm ảnh hưởng sức khỏe của người tiêu dùng.

- Để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong công tác bảo đảm ATTP, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện tổ chức triển khai Tháng hành động vì ATTP trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018 với chủ đề: “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”. 

II. MỤC TIÊU:

1. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ, lẻ. Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3. Giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI:

- Thời gian: 15/4/2018 đến 15/5/2018.

- Phạm vi triển khai: trên phạm vi toàn huyện.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo:

- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện, xã, thị trấn.

- Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP cấp cấp chỉ đạo ngành Y tế tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2018 theo chủ đề của năm và phù hợp với tình hình thực tiễn về ATTP của địa phương, đơn vị.

- Tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động từ tuyến  huyện, đến tuyến xã,  thị trấn (gọi chung là xã) trong Tháng hành động vì ATTP năm 2018.

- Gắn trách nhiệm của UBND các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác ATTP; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương và các đoàn thể chính trị xã hội trong đảm bảo ATTP; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm ATTP.

2. Tổ chức Hội nghị, triển khai, hưởng ứng Lễ phát động “Tháng hành động vì ATTP” năm 2018

2.1. Tổ chức Hội nghị triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2018

2.1.1. Cấp huyện:

Thời gian: 01 buổi, tại Hội trường II-UBND huyện. Dự kiến tổ chức ngày 12/4/2018 (chi tiết sẽ có giấy mời gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan).

2.1.2. Cấp xã, thị trấn:

- Tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP xã, thị trấn tổ chức Hội nghị triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2018.

- Thời gian tổ chức trước ngày 15/4/2018.

2.2. Lễ phát động “Tháng hành động vì ATTP” năm 2018

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện chỉ tổ chức hưởng ứng Lễ phát động tháng hành động vì ATTP năm 2018 do tỉnh tổ chức. Hình thức là cử lực lượng và phương tiện tham dự Lễ phát động do tỉnh tổ chức, sau đó Đoàn xe cổ động của huyện sẽ di chuyển về địa bàn quản lý.

3. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP:

Tháng hành động vì ATTP năm 2018 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.

3.1. Cấp huyện, xã, thị trấn:

- Huy động hệ thống loa truyền thanh huyện, xã, thị trấn để tập trung tuyên truyền thông điệp Tháng hành động vì ATTP năm 2018; phổ biến các chính sách pháp luật, kiến thức về ATTP.

- Truyền thông trực tiếp thông qua đội ngũ cán bộ y tế, giáo dục, các ban ngành, đoàn thể (như: MTTQ, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, lực lượng vũ trang, cộng tác viên y tế,...) với các hình thức dễ tiếp thu như hướng dẫn thực hành cụ thể theo nhóm, tổ chức hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về ATTP,... Đồng thời, triển khai các hình thức truyền thông gián tiếp như treo băng rôn, khẩu hiệu, cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về ATTP,...

- Tăng cường giám sát, hướng dẫn các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Tuyên truyền vận động nhân người dân trong việc tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng.

3.2. Đối tượng ưu tiên truyền thông

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Chính quyền các cấp;

- Người tiêu dùng.

3.3. Nội dung truyền thông

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cách sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật.

- Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động vì ATTP tại địa phương để đăng trên các phương tiện truyền thông .

(Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm)

4. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì ATTP năm 2018:

4.1. Cấp huyện, xã, thị trấn:

- Căn cứ vào Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2018 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh, huyện và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế, các Sở, ngành liên quan, giao Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP huyện chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp với các ngành chức năng xây dựng Kế hoạch kiểm tra trong Tháng hành động trên địa bàn và triển khai thực hiện từ huyện đến xã, thị trấn.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo của địa phương với Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP tỉnh, huyện.

- Tổ chức các Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch và nội dung hướng dẫn. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP. Các đoàn kiểm tra phải cơ cấu đủ thành phần, chuyên môn và đủ thẩm quyền, chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan, trang thiết bị kỹ thuật lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Kết thúc đợt kiểm tra, các đoàn kiểm tra tiến hành nhận xét, đánh giá việc thực hiện, đề xuất các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP tại địa phương.

(Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm)

5. Công tác báo cáo tổng kết Tháng hành động vì ATTP năm 2018:

Kết thúc Tháng hành động năm 2018, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP xã, thị trấn và các nan, ngành, đoàn thể liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động về Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện (thông qua Trung tâm Y tế huyện) để tổng hợp báo cáo về Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh - Sở Y tế tỉnh Hậu Giang.

- Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 16/5/2018.

- Hình thức báo cáo: bao gồm file mềm qua email (Gmail: khoa.atvstp.ttytchauthanh@gmail.com) và bản giấy có chữ ký, đóng dấu xác nhận của cơ quan gửi qua đường văn thư (nơi nhận: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành; địa chỉ: Ấp Thuận Hưng, TT. Ngã Sáu, huyện Châu Thành , tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02936 262345).

- Nôi dung báo cáo: theo mẫu 1 và mẫu 2 đính kèm.

V. NGUỒN LỰC:

1. Kinh phí:

- Kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2018.

- Kinh phí hỗ trợ của địa phương.

- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

2. Tài liệu tuyên truyền:

- Đĩa tiếng, đĩa hình: thông điệp của Tháng hành động  năm 2018 (được sao chép từ đĩa do cục ATVSTP tỉnh cung cấp).

- Tờ rơi, băng rôn tuyên truyền.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cơ quan chủ trì:

1.1. Cấp huyện, xã, thị trấn:

- UBND huyện các xã, thị trấn.

- Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện và các xã, thị trấn.

- Cơ quan thường trực: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện; Trạm Y tế xã, thị trấn; Phòng khám đa khoa khu vực.

Giao Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP xã, thị trấn chủ trì xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn; Chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các  ban, ngành, đoàn thể  xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả Tháng hành động vì ATTP năm 2018.

2. Cơ quan phối hợp:

Phòng: Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính- Kế hoạch, Công an huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao, Đài truyền thanh huyện và các phòng, ban, ngành khác có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp cùng Phòng Y tế, Trung tâm Y tế đảm bảo tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch Tháng hành động.

3. Các tổ chức, đoàn thể, quần chúng:

Đề nghị UBMTTQVN huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Hội Nông dân huyện; Hội Chữ thập đỏ; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai Tháng hành động.

VII. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN:

1. Xây dựng Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 và phân công tổ chức triển khai thực hiện.

- Tại huyện, xã, thị trấn trước ngày 5/4/2018.

2. Cấp phát tài liệu: trước ngày 31/3/2018.    

3. Triển khai chiến dịch tuyên truyền:   từ ngày 01/4/2018 đến ngày 15/5/2018.

4. Tổ chức Hội nghị triển khai: Trước ngày 15/4/2018.

5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra: từ  ngày 15/4/2018 đến ngày 15/5/2018.

6. Báo cáo, tổng kết: từ ngày 15/5/2018 đến ngày 10/6/2018.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2018. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                   

- BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh;

- Sở Y tế tỉnh HG;

- Chi cục ATVSTP tỉnh - SYT;

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

- Thành viên BCĐ liên ngành VSATTP huyện;

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- Trưởng BCĐ liên ngành VSATTP các xã, thị trấn;

- TYT, PKĐKKV các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

                                     

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Tống Hoàng Khôi