</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 12/GUQ-UBND Châu Thành, ngày 9 tháng 4 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

 

Kính gửi: Thanh tra huyện.

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

Tôi: Tống Hoàng Khôi, chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là người đại diện theo pháp luật của UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Nay tôi ủy quyền cho Trưởng Đoàn Thanh tra tiến hành công khai các kết luận thanh tra năm 2018 cho đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ và Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ ./.

                             

Nơi nhận:

- Như trên;            

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi