</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 14/LLV-HĐND Châu Thành, ngày 9 tháng 4 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

Của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 09/4 đến ngày 13/4/2018

 


THỨ HAI, NGÀY 09/4:

- Phó Chủ tịch Thường trực: 7 giờ 30’ dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, điểm tại Hội trường Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban: làm việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ BA, NGÀY 10/4:

- Phó Chủ tịch Thường trực: 7 giờ 30’ làm việc với đơn vị thị trấn Mái Dầm về công tác chỉ đạo xã theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy (cả ngày).

- Phó Chủ tịch: làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Phó Trưởng ban Pháp chế: kiểm tra cơ sở (cả ngày).

- Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội: 7 giờ 30’ làm việc với ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú về công tác chỉ đạo ấp theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy (cả ngày).

THỨ TƯ, NGÀY 11/4:

- Phó Chủ tịch Thường trực: 8 giờ 30’ họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội: 7 giờ 30’ khảo sát ý kiến, kiến nghị cử tri (cả ngày).

- Phó Trưởng ban Pháp chế: làm việc tại cơ quan (cả ngày).

THỨ NĂM, NGÀY 12/4:

- Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội:      7 giờ 30’ dự làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018, điểm tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ làm việc với đơn vị xã Đông Thạnh về công tác chuẩn bị sơ kết công tác quý I/2018, điểm tại Đảng ủy xã Đông Thạnh.

- Phó Trưởng ban Pháp chế: 7 giờ 30’ làm việc với ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm về công tác chỉ đạo ấp theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chiều làm việc tại cơ quan.

THỨ SÁU, NGÀY 13/4:

- Phó Chủ tịch Thường trực: 7 giờ 30’ dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018, điểm tại Hội trường I-UBND huyện.

- Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban: Sáng làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban: 13 giờ 30’ họp cơ quan Thường trực HĐND huyện.

- Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’ dự Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai chương trình công tác quý II/2018 của Đảng ủy xã Đông Thạnh, điểm tại Hội trường xã Đông Thạnh.

 

Nơi nhận:                                                                                              

- TT.HĐND tỉnh;

- TT:HU, HĐND, UBND huyện;

- HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL.THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG