</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 13/LLV-UBND Châu Thành, ngày 6 tháng 4 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

Của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
(Từ ngày 09/4 đến ngày 13/4/2018)

 

 

 

 

 

 

 

 


THỨ HAI, NGÀY 09/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 14 giờ 00’ họp Thường trực UBND huyện, mời đại diện lãnh đạo phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Trưởng phòng Nội vụ báo cáo về các công việc được Thường trực UBND huyện giao; Trưởng phòng TCKH báo cáo về tình hình ngân sách quý 1, năm 2018) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ làm việc với phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội huyện về việc thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 9 giờ làm việc với Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin về Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2018. 10 giờ làm việc với Trưởng phòng TC-KH, Giáo dục và Đào tạo về thống nhất cơ chế quản lý kinh phí sự nghiệp giáo dục, điểm tại phòng làm việc PCT.Thường trực UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú An, điểm tại Đảng ủy xã Phú An.

THỨ BA, NGÀY 10/4:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’ cùng làm việc với Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của huyện, nghe báo cáo kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỷ niệm lễ 30/4, 1/5 và 19/5, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch: 13 giờ 30’ cùng Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp nghe Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ xã năm 2018, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30’ dự họp Ban Văn hóa  - Xã hội tỉnh, thông qua Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017, điểm tại phòng Khánh tiết HĐND tỉnh.

- PCT.CN: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 14 giờ 00’ dự họp thống nhất danh mục tài sản chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, mời đại diện lãnh đạo Phòng TC-KH huyện cùng dự, điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính tỉnh.

THỨ TƯ, NGÀY 11/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ họp Thường trực Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 8 giờ 30’ họp Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch và PCT.Thường trực: 13 giờ 30’ làm việc về việc tình hình mạng lưới trường lớp và biên chế viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo, mời địa diện lãnh đạo phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, công chức phụ trách tổ chức, bộ máy Phòng Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo cùng dự, điểm tại phòng làm việc của Chủ tịch UBND huyện.

         - PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ tiếp và làm việc Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh, khảo sát thực tế về kết quả xây dựng xã Phú An đạt chuẩn xã Văn hóa Nông thôn mới (Giấy mời riêng), điểm tập trung tại UBND xã Phú An.

         - PCT.CN: Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.KT: 8 giờ 00’ làm việc với Liên minh HTX tỉnh, mời đại diện lãnh đạo phòng: Nông nghiệp và PTNN, Tài chính - Kế hoạch cùng dự, điểm Hội trường II-UBND huyện. 15 giờ 00’ làm việc với lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

THỨ NĂM, NGÀY 12/4:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017; sơ kết công tác Quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, điểm tại Hội trường Công an tỉnh. Chiều làm việc tại cơ quan.

         - PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ cùng Đ/c Bí thư Huyện uỷ làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2018, điểm tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện (LĐVP: Đ/c Học). 13 giờ 30’ dự Hội nghị triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm; Kế hoạch phòng,  chống bệnh năm 2018 (Giấy mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện.

- PCT.CN: Sáng kiểm tra cơ sở. 14 giờ họp Hội đồng định giá trị tài sản, các chi phí hỗ trợ khác liên quan đến việc chấm dứt hoạt động bến khách ngang sông của hộ bà Nguyễn Thị Lệ, mời Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế  và Hạ tầng cùng dự, điểm tại phòng họp số 1 Sở Tài chính.

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ họp Ban Chỉ đạo Chiến dịch giao thông thủy lợi và trồng cây năm 2018 (Giấy mời riêng), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP phân công đ/c Duy).

THỨ SÁU, NGÀY 13/4:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018, điểm tại Hội trường I-UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.CN, PCT.KT. Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT. Thường trực: 13 giờ 30’ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước A, sơ kết công tác quý I và triển khai chương trình công tác quý II năm 2018, điểm tại Hội trường xã Đông Phước A.

- PCT.CN: 7 giờ 30’ dự họp Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo và đối thoại với công dân địa bàn huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp, điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 8 giờ 00’ tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Phân viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản phía Nam. Mời đại diện lãnh đạo phòng: TN&MT, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Thống kê, Trạm: Thủy lợi và Thủy sản cùng dự, điểm tại Hội trường II- UBND huyện.

 

 

 

Nơi nhận:

- TT.UBND tỉnh;

- TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;

- Các Ủy viên UBND huyện;

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- Các bộ phận trực thuộc VP.HĐND&UBND;

- Điện lực Châu Thành; CN.CTN-CTĐT huyện;

- Trường THPT Ngã Sáu, Phú Hữu;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thiện Chiến