</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 3/TB-HĐND Châu Thành, ngày 6 tháng 4 năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

 
 
 


Số:             /TB-HĐND

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Châu Thành, ngày        tháng        năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc phân công, công việc các đồng chí Thường trực

 và các Ban HĐND huyện

 


Thời gian qua Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt theo tinh thần Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 28/7/2016 của Thường trực HĐND huyện về phân công, công việc các đồng chí trong Thường trực và các Ban HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Qua tình hình thực tế Thường trực HĐND huyện, phân công đối với các đồng chí trong Thường trưc và Phó Trưởng ban các ban HĐND huyện, phụ trách địa bàn hỗ trợ các ban HĐND xã, thị trấn cụ thể như sau:

          1. Thường trực HĐND huyện:

          - Đồng chí Nguyễn Văn Bảy: TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện: Chỉ đạo chung nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện.

- Đồng chí Bùi Hoàng Liêm: UVBTVHU - Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách Ban Pháp chế HĐND huyện, trực tiếp làm việc, hỗ trợ giúp HĐND các xã, thị trấn: thị trấn Mái Dầm, Ngã Sáu, xã Đông Phú, Phú Tân và Phú Hữu.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thảo: Phó Chủ tịch, phụ trách Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện theo dõi, đảm bảo kinh phí hoạt động của HĐND huyên; trực tiếp làm việc, hỗ trợ giúp HĐND các xã: Đông Phước, Đông Phước A, Đông Thạnh và Phú An.

- Thường trực HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, tiếp xúc cử tri theo quy định; quan tâm theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết tốt ý kiến, kiến nghị và đơn thư của công dân.

- Trưởng các Ban HĐND là ủy viên của Thường trực HĐND huyện, được thay mặt Thường trực HĐND dự các cuộc họp quan trọng của huyện.

2. Các Ban HĐND huyện:

- Xây dựng chương trình làm việc 6 tháng, năm của các Ban HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ban HĐND trong các hoạt động, nhất là trong giám sát, thẩm tra.

- Xây dựng kế hoạch giám sát của các Ban HĐND.

- Phó Trưởng ban các Ban được thay mặt Thường trực HĐND dự các cuộc họp khi có phân công của Thường trực.

- Đồng chí Ngô Thị Mỹ Nhiên: Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, phối hợp hỗ trợ các hoạt động của HĐND và 2 Ban HĐND các đơn vị: Thị trấn Mái Dầm, Ngã Sáu, xã Đông Phú, Phú Tân và Phú Hữu. 

- Đồng chí Võ Thị Biên: Phó Trưởng ban Ban Pháp chế HĐND huyện phối hợp hỗ trợ các hoạt động của HĐND và 2 Ban HĐND các đơn vị: xã Đông Phước, Đông Phước A, Đông Thạnh và Phú An.

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện:

 Thực hiện tốt chức năng tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện, đảm bảo kinh phí hoạt động, chuẩn bị nội dung các cuộc họp, làm việc nhất là các kỳ họp HĐND huyện thường lệ và bất thường.

4. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện: duy trì họp lệ hàng tháng, quý, 6 tháng, nhằm đánh giá tình hình hoạt động đã qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ tới.

Trên đây là Thông báo phân công, công việc trong Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện./.

Thông báo này thay thế Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 28/7/2016 của Thường trực HĐND huyện về phân công, công việc các đồng chí trong Thường trực và các Ban HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Nơi nhận:                                             TT.HĐND, UBND tỉnh;                                                                   

- TT.HU, TT.HĐND, UBND huyện;                                           

- VP.HĐND và UBND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- HĐND các xã,TT;

- Lưu VT.                                      

 

                                                                       

 

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

                                                                                Nguyễn Văn Bảy