</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 13/LLV-HĐND Châu Thành, ngày 30 tháng 3 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

Của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 02/4 đến ngày 06/4/2018

 


THỨ HAI, NGÀY 02/4:

- Các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban: 7 giờ 00’ dự chào cờ.

- Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Trưởng ban: làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch: 13 giờ 30’ dự triển khai công tác bầu cử Trưởng ấp, khu vực, chỉ định Phó Trưởng ấp, khu vực nhiệm kỳ 2018 - 2023;  bầu thành viên ban Thanh tra nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2018 - 2020, điểm tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh.

THỨ BA, NGÀY 03/4:

 - Các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban: 7 giờ 30’ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, sơ kết công tác quí I và triển khai chương trình công tác quý II năm 2018 (có công văn mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Các Phó Chủ tịch: Chiều làm việc tại cơ quan.

- Phó Trưởng ban Pháp chế: 13 giờ 30’ dự họp chi bộ ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, điểm tại Nhà văn hóa ấp Phú Xuân.

- Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội: 13 giờ 30’ làm việc với Chi bộ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú về công tác chỉ đạo theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy.

THỨ TƯ, NGÀY 04/4:

- Phó Chủ tịch Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự cùng đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với một số cơ quan khối nội chính và phòng, chống tham nhũng huyện, chuẩn bị tiếp đoàn làm việc của Ban Nội chính Tỉnh ủy, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Phó Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. Chiều khảo sát cơ sở.

- Các Phó Trưởng ban: làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 05/4:

- Các Phó Chủ tịch và các Phó ban: 7 giờ 30’ dự Hội nghị giao ban Hội đồng nhân dân huyện, sơ kết công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2018; sơ kết quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện. 13 giờ 30’ dự họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

THỨ SÁU, NGÀY 06/4:

- Phó Chủ tịch Thường trực: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn, điểm tại Phòng Khánh tiết UBND huyện. Chiều làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’ khảo sát ý kiến, kiến nghị của cử tri (cả ngày).

- Các Phó Trưởng ban: làm việc tại cơ quan.

 

Nơi nhận:                                                                                              

- TT.HĐND tỉnh;

- TT:HU, HĐND, UBND huyện;

- HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL.THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG