</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1/KH-HĐND Châu Thành, ngày 30 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện

và Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021

 
 
 

 


Thực hiện Chương trình hoạt động năm 2018 của Thường trực HĐND huyện và được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (quý I năm 2018), với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Chủ đề

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, phiên họp Thường trực HĐND và công tác phối hợp giữa Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện và xã, thị trấn”.

2. Mục đích

- Đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong việc thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay.

- Tạo mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Thường trực, các Ban HĐND huyện với Thường trực, các Ban HĐND các xã thị trấn và các ngành liên quan, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động HĐND.

3. Yêu cầu

Thường trực HĐND huyện và các xã, thị trấn đánh giá những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc trong hoạt động HĐND, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Trao đổi, thảo luận về: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, phiên họp Thường trực HĐND và công tác phối hợp giữa Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện và xã, thị trấn.

II. Nội dung

1. Báo cáo tình hình hoạt động quý I, chương trình công tác quý II/2018 của Thường trực HĐND huyện.

2. Đại diện lãnh đạo UBND huyện báo tóm tắt tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018.

3. Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Triển khai dự thảo kế hoạch phát động thi đua năm 2018 của Thường trực HĐND huyện.

5. Thảo luận về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, phiên họp Thường trực HĐND và công tác phối hợp giữa Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện và xã, thị trấn.

6. Ý kiến trao đổi về các lĩnh vực thuộc chức năng, quyền hạn của các phòng, ban ngành có liên quan.

III. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

1. Thời gian: 7 giờ 30’ ngày 05/4/2018.

2. Địa điểm: Hội trường II - UBND huyện.

3. Thành phần tham dự:

* Cấp tỉnh:

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

* Cấp huyện:

- Thường trực HĐND;

- Đại diện Thường trực UBND huyện;

- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Lãnh đạo các Ban HĐND huyện;

- Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn phòng UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Đài Truyền thanh huyện.

* Xã, thị trấn:

- Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN, Công chức Văn phòng - Thống kê.

IV. Tổ chức thực hiện

Thường trực HĐND huyện đề nghị:

- UBND huyện thực hiện nội dung báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018.

- Thường trực HĐND các xã, thị trấn chuẩn bị các nội dung theo chủ đề Hội nghị (Thường trực HĐND huyện sẽ điều hành và mời từng đơn vị phát biểu theo các nội dung: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, phiên họp Thường trực HĐND và công tác phối hợp giữa Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN ở xã, thị trấn). Ngoài ra, cần có đề xuất, kiến nghị các vấn đề đang vướng mắc về hoạt động HĐND các cấp và các nội dung khác có liên quan.

- Các cơ quan, đơn vị cấp huyện chuẩn bị nội dung phát biểu, trao đổi về các lĩnh vực thuộc chức năng, quyền hạn của đơn vị (nếu có).

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung, thư mời và đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ….

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 (quý I năm 2018)./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực HĐND huyện;

- Hai Ban HĐND huyện

- Chánh Văn phòng HĐND&UBND

- Thường trực HĐND và hai Ban các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH