</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 12/LLV-HĐND Châu Thành, ngày 26 tháng 3 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

Của các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban HĐND huyện

Từ ngày 26/3 đến ngày 30/3/2018

 


THỨ HAI, NGÀY 26/3:

- Phó Chủ tịch Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ 00’ cùng Đoàn của đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc định kỳ với Đảng ủy xã Phú Tân về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, điểm tại Đảng ủy xã Phú Tân.

- Phó Chủ tịch: làm việc tại cơ quan.

- Phó Trưởng ban Pháp chế: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ làm việc với Chi bộ ấp Phú Xuân A, thị trấn Mái Dầm về công tác chỉ đạo theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy.

THỨ BA, NGÀY 27/3:

- Phó Chủ tịch Thường trực: làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ khảo sát ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Các Phó Trưởng ban: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự phiên họp Thường trực HĐND xã Đông Thạnh tháng 3/2018, điểm tại Thường trực HĐND xã Đông Thạnh.

THỨ TƯ, NGÀY 28/3:

- Phó Chủ tịch Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ làm việc với đơn vị thị trấn Mái Dầm về công tác chỉ đạo theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Phó Chủ tịch và Phó Trưởng ban Pháp chế: làm việc tại cơ quan.

- Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội: 7 giờ 30’ làm việc với Chi bộ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú về công tác chỉ đạo ấp theo sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy. 13 giờ 30’ khảo sát cơ sở.

THỨ NĂM, NGÀY 29/3:

- Phó Chủ tịch Thường trực và Phó Trưởng ban Pháp chế: 8 giờ 00’ làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện và Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Châu Thành, về vướng mắc việc đăng ký quyền sử dụng đất của ông Phạm Văn Lụa, cư ngụ tại xã Phú Hữu, điểm tại cơ quan Thường trực HĐND huyện (Giấy mời riêng). Chiều làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’ khảo sát ý kiến, kiến nghị của cử tri. 13 giờ 30’ dự họp sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017, điểm tại Hội trường I-UBND huyện.

- Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội: 7 giờ 30’ khảo sát ý kiến, kiến nghị của cử tri (cả ngày).

THỨ SÁU, NGÀY 30/3:

- Phó Chủ tịch Thường trực: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban: Sáng làm việc tại cơ quan.

- Các Phó Chủ tịch và các Phó Trưởng ban: 13 giờ 30’ họp cơ quan Thường trực HĐND huyện.

 

Nơi nhận:                                                                                              

- TT.HĐND tỉnh;

- VP.HĐND tỉnh;

- TT:HU, HĐND, UBND huyện;

- HĐND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL.THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG