</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2/GUQ-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 1 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

 

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện Châu Thành

 

 

Căn cứ Thông báo số 327/TB-TA ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa ông Nguyễn Văn Bọ với ông Nguyễn Văn Quân.

Tôi: Tống Hoàng Khôi, chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang là người đại diện theo pháp luật của UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, nay tôi ủy quyền cho ông Nguyễn Tấn Trung, chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có mặt tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành để tham gia trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” nêu trên với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Thời hạn ủy quyền: Đến khi vụ việc kết thúc./.

(Đính kèm Thông báo số 327/TB-TA ngày 29 tháng 12 năm 2017)

 

Nơi nhận:

- Như trên;            

- Ông Nguyễn Tấn Trung;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Tống Hoàng Khôi