</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1/LLV-UBND Châu Thành, ngày 5 tháng 1 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC

Của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
(Từ ngày 08/01 đến ngày 12/01/2018)

 

 

 

 

 

 

 


THỨ HAI, NGÀY 08/01:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: 8 giờ 00’ họp UBND huyện, mời: đ/c Bí thư Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện, các đ/c Ủy viên UBND huyện, Phó Trưởng phòng Y tế, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP, bộ phận NCTH) .

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 13 giờ 30’ họp Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, nghe báo cáo tình hình công tác tuyển quân, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và một số nhiệm vụ triển khai thực hiện trong quý I năm 2018 (Ban CHQS huyện chuẩn bị báo cáo tình hình công tác tuyển quân, Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị báo cáo một số hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy (LĐVP: Đ/c Chiến, đ/c Học).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự khai mạc Hội nghị người lao động và triển khai kế hoạch năm 2018 của của Bưu điện huyện, điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện.

- PCT.CN: 14 giờ 00’ dự Hội nghị Sơ kết kết quả giám sát quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án “Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam, công suất 420.000 tấn giấy/năm” của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BA, NGÀY 09/01:

- Chủ tịch: làm việc tại cơ quan.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự tiếp xúc cử tri tại xã Đông Phước, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước. 13 giờ 30’ dự tiếp xúc cử tri tại xã Đông Thạnh, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Thạnh.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự họp tháo gỡ vướng mắc các dự án do Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý, điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 8 giờ 00’ dự tiếp xúc cử tri tại xã Phú Tân, điểm tại Hội trường UBND xã Phú Tân. 13 giờ 30’ dự tiếp xúc cử tri tại xã Phú An, điểm tại Hội trường UBND xã Phú An.

THỨ TƯ, NGÀY 10/01:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ dự tiếp xúc cử tri tại xã Đông Phú, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phú. 13 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017, điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự tiếp xúc cử tri tại xã Đông Phước A, điểm tại Hội trường UBND xã Đông Phước A. 13 giờ 30’ dự tiếp xúc cử tri tại thị trấn Ngã Sáu, điểm tại Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu.

- PCT.CN: 8 giờ 00’ dự cùng đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trọng điểm ngành điện trên địa bàn xã Phú An, điểm tại UBND xã Phú An (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Tỉnh). 13 giờ 30’ dự cùng đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trọng điểm ngành điện trên địa bàn xã Phú Tân, Phú Hữu, Đông Phú, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự tiếp xúc cử tri tại thị trấn Mái Dầm, điểm tại Hội trường UBND thị trấn Mái Dầm.

THỨ NĂM, NGÀY 11/01:

- Chủ tịch: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác MTTQ Việt Nam huyện năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30’ dự tiếp xúc cử tri tại xã Phú Hữu, điểm tại Hội trường UBND xã Phú Hữu. 13 giờ 30’ dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’ tiếp và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện
năm 2017, mời đại diện lãnh đạo 12 phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện cùng dự, điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến,
đ/c Học)
.
14 giờ 00’ làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban QLDA - ĐTXD huyện về khắc phục kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với dự án 83 nền nhà (Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Ban QLDA - ĐTXD huyện chuẩn bị nội dung), điểm tại phòng làm việc PCT.KT - UBND huyện (LĐVP phân công đ/c Ai).

 

THỨ SÁU, NGÀY 12/01:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ kiểm tra vị trí đất xây dựng Trụ sở Công an xã Phú Hữu, mời: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Công an huyện, Giám đốc Ban QLDA - ĐTXD huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an xã Phú Hữu cùng đi, điểm tập trung tại UBND xã Phú Hữu (LĐVP: Đ/c Chiến). 13 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận Huyện ủy, QCDC cơ sở, công tác tôn giáo và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, điểm tại Hội trường Huyện ủy. 13 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017, mời Trưởng phòng Tư pháp cùng dự (Phòng Tư pháp chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, mời đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng dự (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại Hội trường Sở Công Thương.

- PCT.KT: 8 giờ 00’ dự Lễ công nhận xã Hỏa Tiến đạt chuẩn nông thôn mới, điểm tại UBND xã Hỏa Tiến, TP. Vị Thanh. 14 giờ 00’ dự Hội nghị sơ kết công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện (Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP phân công đ/c Ai).

 

 

 

Nơi nhận:

- TT.UBND tỉnh;

- TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;

- Các Ủy viên UBND huyện;

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- Các bộ phận trực thuộc VP.HĐND&UBND;

- Điện lực Châu Thành; CN.CTN-CTĐT huyện;

- Trường THPT Ngã Sáu, Phú Hữu;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thiện Chiến