</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1/TB-HĐND Châu Thành, ngày 4 tháng 1 năm 2018
   

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đại biểu HĐND gặp gỡ và tiếp xúc cử tri nơi ứng cử

sau kỳ họp cuối năm HĐND huyện

                                                              

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Công văn số 183/HĐND-TH của Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh ;

Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thông báo về việc đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã gặp gỡ và tiếp xúc cử tri nơi ứng cử sau kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh, huyện, từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 01 năm 2018, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Đoàn 1: Tiếp xúc cử tri tại xã Đông Phước, Đông Thạnh, Đông Phước A và thị trấn Mái Dầm

 

TT

Thời gian

Địa bàn

tiếp xúc

Đại biểu

Địa điểm

tiếp xúc

01

7 giờ 30’

ngày 09/01/2018

Đông Phước

HĐND tỉnh:

- Bà Lê Thị Thanh Lam

- Ông Huỳnh Trường Vĩnh

- Ông Nghiêm Đức Dương

HĐND huyện:

- Ông Đỗ Văn Lô

- Ông Nguyễn Văn Kiệt

- Ông Nguyễn Tấn Trung

Hội trường UBND xã Đông Phước

 

02

13 giờ 30’

ngày 09/01/2018

Đông Thạnh

HĐND tỉnh:

- Bà Lê Thị Thanh Lam

- Ông Huỳnh Trường Vĩnh

- Ông Nghiêm Đức Dương HĐND huyện:

- Ông Nguyễn Văn Châu

- Ông Nguyễn Phước Thảo

- Ông Tô Trí Hóa

Hội trường UBND xã Đông Thạnh

03

7 giờ 30’

ngày 10/01/2018

 

Xã Đông Phước A

HĐND tỉnh:

- Bà Lê Thị Thanh Lam

- Ông Huỳnh Trường Vĩnh

- Ông Nghiêm Đức Dương HĐND huyện:

- Ông Bùi Hồng Cẩn

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Chân

- Ông Hồ Duy Khanh

Hội trường UBND xã Đông Phước A

04

13 giờ 30’

ngày 10/01/2018

 

Thị trấn Mái Dầm

HĐND tỉnh:

- Bà Lê Thị Thanh Lam

- Ông Huỳnh Trường Vĩnh

- Ông Nghiêm Đức Dương HĐND huyện:

- Ông Tống Hoàng Khôi

- Ông Nguyễn Hoàng Anh

- Ông Hồ Văn Bình

- Bà Lê Kim Ngân

Hội trường UBND Thị trấn Mái Dầm

 

Đoàn 2: Tiếp xúc cử tri tại xã: Phú Tân, Phú An, Đông Phú và thị trấn Ngã Sáu

 

TT

Thời gian

Địa bàn

tiếp xúc

Đại biểu

Địa điểm

tiếp xúc

01

8 giờ 00’

ngày 09/01/2018

Phú Tân

HĐND tỉnh:

- Ông Nguyễn Văn Bảy

- Ông Huỳnh Văn Hùng

HĐND huyện:

- Ông Nguyễn Thanh Quang

- Ông Nguyễn Văn Tính

- Bà Võ Thị Biên

- Ông Nguyễn Quốc Việt

Hội trường UBND xã

Phú Tân

02

13 giờ 30’

ngày 09/01/2018

 

Phú An

HĐND tỉnh:

- Ông Nguyễn Văn Bảy

- Ông Huỳnh Văn Hùng HĐND huyện:

- Ông Nguyễn Trí Trung

- Bà Ngô Thị Mỹ Nhiên

- Ông Lê Văn Thắng

Hội trường UBND xã Phú An

 

03

7 giờ 30’

ngày 10/01/2018

Đông Phú

HĐND tỉnh:

- Ông Nguyễn Văn Bảy

- Ông Huỳnh Văn Hùng

HĐND huyện:

- Ông Bùi Hoàng Liêm

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

- Ông Đặng Văn Nhàn

Hội trường UBND

xã Đông Phú

04

13 giờ 30’

ngày 10/01/2018

Thị trấn Ngã Sáu

HĐND tỉnh:

- Ông Nguyễn Văn Bảy

- Ông Huỳnh Văn Hùng HĐND huyện:

- Ông Lâm Phước Nguyên

- Ông Nguyễn Minh Cần

Hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu

 

Đoàn 3: xã Phú Hữu

 

01

7 giờ 30’

ngày 11/01/2018

Phú Hữu

HĐND tỉnh:

- Ông Nguyễn Văn Bảy

- Bà Lê Thị Thanh Lam

- Ông Huỳnh Trường Vĩnh

- Ông Huỳnh Văn Hùng

- Ông Nghiêm Đức Dương

HĐND huyện:

- Ông Trần Văn Thắng

- Ông Nguyễn Văn Phiên

- Ông Nguyễn Văn Hiền

- Ông Nguyễn Thanh Hóa

Hội trường UBND xã

Phú Hữu

 

* Đối với cấp xã:

Thành phần tham dự gồm: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN; đại biểu HĐND và bà con cử tri của đơn vị.

II. NỘI DUNG TIẾP XÚC CỬ TRI:

- Đại biểu HĐND huyện trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra trước kỳ họp thứ Năm HĐND huyện.

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ Năm HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ      2016 - 2021.

- Báo cáo kết quả hoạt động của mình so với chương trình hành động tại nơi ứng cử (đối với các đại biểu chưa báo cáo chương trình hành động với cử tri).

- Lắng nghe, trả lời, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

* Riêng đối với đại biểu HĐND tỉnh, thực hiện theo các nội dung tiếp xúc cử tri theo Kế hoạch liên tịch của Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. HĐND, UBMTTQVN các xã, thị trấn chuẩn bị địa điểm và mời 100 - 150 cử tri tham dự buổi tiếp xúc (kể cả cán bộ và Nhân dân).

2. HĐND các xã, thị trấn treo khẩu hiệu:

 

HỘI NGHỊ

TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

                                    NHIỆM KỲ 2016 - 2021      

……Tên xã, thị trấn, ngày…..tháng…. năm 2017

 

3. Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện ở các đơn vị xã, thị trấn tổng hợp các nội dung được các phòng, ban, ngành và UBND huyện đã trả lời theo ý kiến mà cử tri đơn vị mình đặt ra để báo cáo lại cho cử tri nắm; tổng hợp ý kiến cử tri được ghi nhận tại buổi tiếp xúc cử tri.

4. UBND huyện phân công lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện cùng tham gia tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tại các điểm tiếp xúc cử tri. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng trả lời, xem xét giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri.

5. UBMTTQVN các xã, thị trấn điều hành chương trình tiếp xúc cử tri tại đơn vị; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi về Thường trực HĐND và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chậm nhất ngày 17/01/2018 để tổng hợp, báo cáo về tỉnh và chuyển đến UBND huyện theo quy định.

6. Kết thúc đợt tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện chỉ đạo Văn phòng UBMTTQVN tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện, tỉnh và Trung ương, gửi bằng văn bản đến Thường trực HĐND, UBMTTQVN tỉnh và Thường trực HĐND và UBND huyện (Gửi đồng thời bằng văn bản và file điện tử qua địa chỉ email: nguyenhaiquan77@gmail.com) chậm nhất đến ngày 19/01/2018.

7. Lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện phân công phóng viên dự, ghi hình, đưa tin về buổi tiếp xúc cử tri tại các đơn vị xã, thị trấn.

Thường trực HĐND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện yêu cầu đại biểu HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND và UBND huyện, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các xã, thị trấn thực hiện tốt tinh thần Thông báo này./.

            

TM. BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hành

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Hoàng Liêm

 

 

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBMTTQVN tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành;

- Đại biểu HĐND huyện;

- VP.HU, VP.HĐND&UBND huyện;

- Đài Truyền thanh huyện;

- TT: HĐND, UBND, UBMTTQ xã, thị trấn;

- Lưu: VT.