</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1/GUQ-UBND Châu Thành, ngày 3 tháng 1 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /UBND

 

Châu Thành, ngày       tháng      năm 2018

V/v ủy quyền dự họp

 

         

  

 Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành nhận được Giấy mời số 03/GM-STNMT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang về việc thống nhất hướng giải quyết đối với tranh chấp ranh đất giữa Công ty Cổ phần nước AquaOne Hậu Giang và Công ty TNHH Number One Hậu Giang tại Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, huyện Châu Thành.

Do Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có lịch họp trước, nay ủy quyền lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành dự họp.

Xin thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang được biết./.

(Đính kèm Giấy mời số 03/GM-STNMT ngày 02 tháng 01 năm 2018)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TNMT;

- Lưu: VT.

 

CHỦ TỊCH