</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 48/LLV-UBND Châu Thành, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48/LLV-UBND

Lịch tuần thay Giấy mời

Châu Thành, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

LỊCH LÀM VIỆC

Của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
(Từ ngày 01/01 đến ngày 07/01/2018)

 

 

 

 

 

 

 


THỨ HAI, NGÀY 01/01:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’ cùng Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thăm tập thể cán bộ, công chức, viên chức Chi Cục thuế, Kho bạc Nhà nước và Tài chính- Kế hoạch huyện (Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị, sắp xếp), điểm tập trung tại UBND huyện (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Nghỉ Tết dương lịch.

THỨ BA, NGÀY 02/01:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 00’ dự chào cờ đầu tháng (Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung, chương trình).

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 7 giờ 30’ dự họp kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy (cả ngày).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ làm việc về kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến đường GTNT; công trình thủy lợi; thu gom rác; bảo dưỡng cây xanh. Mời Trưởng phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Công ty CTN - CTĐT Chi nhánh huyện Châu Thành, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP phân công đ/c Ai).

THỨ TƯ, NGÀY 03/01:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’ họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.Thường trực: 13 giờ 30’ tiếp và làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chuẩn bị họp mặt kiều bào năm 2018, mời  đại diện: Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Công an huyện cùng dự, điểm tại Phòng Khánh tiết - UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch: 14 giờ 00’ họp Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

THỨ NĂM, NGÀY 04/01:

- Chủ tịch: kiểm tra cơ sở (cả ngày).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 và đề ra chương trình công tác năm 2018, điểm Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 13 giờ 30’ dự triển khai luật, điểm tại Hội trường I - UBND huyện (Phòng Tư pháp chuẩn bị chương trình và mời thành phần dự).

- PCT.CN: 8 giờ 00’ cùng Đoàn vận động hộ Đinh Công Ngợi, bị ảnh hưởng công trình Trạm biến áp 110KV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm 220KV Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang thống nhất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư (Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh huyện phối hợp Chủ đầu tư chuẩn bị nội dung), điểm tại nhà hộ Đinh Công Ngợi (Giấy mời riêng). 13 giờ 30’ dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ họp thông qua kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh và chuyên đề công tác quản lý, khai thác, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp gắn liền với công tác bảo vệ môi trường của tỉnh và những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước những năm trước chưa thực hiện, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ SÁU, NGÀY 05/01:

- Chủ tịch: 8 giờ 00’ kiểm tra công tác chuẩn bị ăn Tết với gia đình chính sách, người nghèo và tiến độ xây dựng các công trình XDCB trên địa bàn xã Phú Tân, mời: Thường trực HĐND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Tân cùng dự, điểm tập trung tại UBND xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Chiến).

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 13 giờ 30 họp UBND huyện, mời đ/c Bí thư Huyện ủy, Uỷ viên UBND huyện, Phó Trưởng phòng Y tế, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- PCT.Thường trực: 8 giờ làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 (các đơn vị chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng làm việc của PCT Thường trực. (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: kiểm tra cơ sở.

- PCT.KT: sáng làm việc cơ quan.

THỨ BẢY, NGÀY 06/01:

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ tiếp Ban LLCCB Tiểu đoàn Tây Đô đến thăm và khám bệnh cho bà con nhân dân và gia đình chính sách ở xã Phú Hữu và Phú Tân, điểm tại xã Phú Hữu.

CHỦ NHẬT, NGÀY 07/01:

- PCT.Thường trực: 10 giờ 15’ dự truyền hình trực tiếp chương trình Cặp lá yêu thương”. Điểm tại Công viên Chiến Thắng, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

 

 

 

Nơi nhận:

- TT.UBND tỉnh;

- TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;

- Các Ủy viên UBND huyện;

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- Các bộ phận trực thuộc VP.HĐND&UBND;

- Điện lực Châu Thành; CN.CTN-CTĐT huyện;

- Trường THPT Ngã Sáu, Phú Hữu;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến