</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 38/BC-HĐND Châu Thành, ngày 27 tháng 12 năm 2017
     
     
     
     

 

 

BÁO CÁO

Công tác điều hành hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 12 năm 2017 và phương hướng hoạt động tháng 01 năm 2018

   

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HĐND.

1. Hoạt động của Thường trực HĐND huyện.

- Hoàn thành cuộc giám sát về công tác quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn huyện; dự Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện Châu Thành giai đoạn 2012 - 2017; dự Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; họp Thường trực HĐND và các ngành có liên quan, nghe báo cáo công tác chuẩn bị họp HĐND huyện (kỳ họp cuối năm 2017) và một số nhiệm vụ trọng tâm của thường trực trong tháng; dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 của Huyện ủy; tổ chức kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; dự kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện; thắp nến tri ân; kiểm tra một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; dự Hội nghị giao kế hoạch năm 2018 của UBND huyện; kiểm tra công tác chuẩn bị ăn Tết với gia đình chính sách, người nghèo và tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản; dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận Huyện ủy, QCDC cơ sở, công tác tôn giáo và công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện; chỉ đạo công tác phòng, tránh bão số 16 (Tembin); tham dự kỳ họp cuối năm của HĐND các xã, thị trấn.   

- Họp Thường trực HĐND theo luật định.

- Cho ý kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND xã Đông Thạnh.

- Tham gia đối thoại với công dân, tiếp công dân tại trụ sở theo quy định.

Ngoài ra, Thường trực HĐND thường xuyên tham gia cùng UBND huyện vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng và tham gia cùng Đoàn cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân không bàn giao mặt bằng theo quyết định thu hồi đất của UBND huyện, tiếp công dân và theo dõi đôn đốc các cơ quan tư pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường trực HĐND cùng với các ngành có liên quan và các xã, thị trấn khảo sát phản ánh và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Điều hòa hoạt động của các Ban HĐND

2.1 Ban Kinh tế - Xã hội

- Họp Thường trực HĐND theo luật định.

- Tham gia cùng Thường trực giám sát việc quản lý đất công trên địa bàn huyện.

- Họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết và các báo cáo trình kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND huyện.

- Dự tập huấn phổ biến Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Dự kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Dự kỳ họp cuối năm 2017 HĐND các xã, thị trấn.

- Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện; thắp nến tri ân; kiểm tra một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện

- Ngoài ra, thực hiện một số nhiệm vụ khác được Thường trực phân công.

2.2 Ban Pháp chế

- Họp Thường trực HĐND theo luật định.

- Tham gia cùng Thường trực giám sát việc quản lý đất công trên địa bàn huyện.

- Họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết và các báo cáo trình kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND huyện

- Dự kỳ họp thứ Năm HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Dự kỳ họp cuối năm 2017 HĐND các xã, thị trấn.

- Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện; thắp nến tri ân;

- Cùng Thường trực khảo sát khiếu nại của công dân.

- Ngoài ra, thực hiện một số nhiệm vụ khác được Thường trực phân công.

II. ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG

Trong tháng 12/2017, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu và thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, phục vụ Thường trực tổ chức kỳ họp thứ Năm HĐND huyện.

- Đảm bảo điều kiện phục vụ Thường trực và hai Ban HĐND huyện tham gia các hoạt động, đảm bảo kinh phí hoạt động.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HĐND XÃ, THỊ TRẤN.

Trong tháng 12/2017 Thường trực và hai Ban HĐND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức phiên họp Thường trực đúng luật định. Họp kỳ họp cuối năm 2017. Tiếp tục theo dõi đôn đốc các cơ quan giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của đại biểu HĐND xã.

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Thường trực HĐND huyện, hai Ban HĐND huyện đã bám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra, linh hoạt điều hòa phối hợp hoạt động dựa trên tình hình thực tế để kịp thời điều chỉnh, bổ sung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 01 NĂM 2018

1. Tham gia đối thoại với công dân, tiếp công dân tại trụ sở theo quy định.

2. Tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND.

3. Khảo sát ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4. Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2017 của HĐND huyện.

5. Tham gia các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Mâu Tuất năm 2018 của huyện.

Trên đây là báo cáo hoạt động tháng 12 năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 01 năm 2018 của Thường trực HĐND huyện./.

 

  

Nơi nhận:                                                            

- TT.HĐND tỉnh;   

- Văn phòng HĐND tỉnh;                                                           

- TT: HU, UBND huyện;                                                     

- Lưu VT.                                                                                                                                   

 

                                                                       

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Thảo