</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 17/TB-HĐND Châu Thành, ngày 25 tháng 12 năm 2017
     
     
     
     

 

THÔNG BÁO

Kết quả Kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 
 
 

 


Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Khóa XI Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp cuối năm 2017) khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 18/12/2017, thời gian làm việc 02 ngày (từ ngày 18/12/2017 đến ngày 19/12/2017), tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Về dự kỳ họp có 30/30 đại biểu Hội đồng nhân dân và gần 100 đại biểu khách mời, gồm có: Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và 02 cử tri đại diện cho cử tri huyện Châu Thành.

Kỳ họp đã tập trung vào các nội dụng chủ yếu

I. Thực hiện công tác tổ chức thuộc thẩm quyền

1. Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả: Ông Nguyễn Văn Tính được 30/30 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có mặt biểu quyết thông qua.

2. Bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả: Ông Nguyễn Thành Tạo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với 30/30 phiếu đồng ý.

II. Thông qua các báo cáo, tờ trình tại Hội trường

* Về báo cáo (11 báo cáo)

2.1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động Hội đồng nhân dân năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

2.3. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri.

2.4. Thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và nêu những đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện.

2.5. Báo cáo thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017 và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện.

2.6. Báo cáo công tác xét xử năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện.

2.7. Báo cáo công tác kiểm sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

2.8. Báo cáo công tác thi hành án dân sự huyện năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

2.9. Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri. 

2.10. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân.

2.11.  Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện.

* Về tờ trình (04 tờ trình)

1. Tờ trình về dự thảo nghị quyết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.

2. Tờ trình về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện Châu Thành năm 2018.

3. Tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Châu Thành.

4. Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018.

* Ngoài ra, đại biểu còn nhận được 07 báo cáo bằng văn bản để nghiên cứu, gồm:

1. Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện.

2. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện.

3. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện;

4. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018 của huyện Châu Thành.

5. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện.

6. Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện.

7. Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng huyện.

III. Phần thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp.  

Qua một buổi thảo luận tại 03 tổ đã ghi nhận được 25 lượt ý kiến. Các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào những vấn đề quan trọng, bức xúc của cuộc sống, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những vấn đề Chủ tọa kỳ họp gợi ý. Trong đó, nội dung đại biểu tập trung thảo luận nhiều nhất xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, tình hình trật tự an toàn giao thông, xây dựng chính quyền, biên chế công chức …, và đánh giá, làm rõ thêm nhiều vấn đề về quản lý kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017, phân tích những mặt làm được, chưa làm được và nguyên nhân, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân và các ngành chức năng của huyện, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

IV. Chất vấn và trả lời chất vấn

Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc vừa qua và ý kiến đề xuất của hai Ban, Chủ tọa kỳ họp quyết định chất vấn trực tiếp tại hội trường 02 Phòng, gồm: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung chất vấn

1. Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ nhất, nội dung chất vấn tập trung vào giải pháp giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Thứ hai, giải pháp trước thực trạng nông dân sản xuất tự phát chạy theo thị trường, tự chuyển đổi cây trồng, vật nuôi không theo quy hoạch ngành nông nghiệp.

Thứ ba, chất vấn làm rõ thực trạng và các giải pháp để thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng, nhằm đảm bảo đúng tiến độ quy hoạch lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn huyện.

Thứ tư, tình hình và giải pháp ứng phó, khắc phục sạt lở, sụp đất và tràn, ngập các tuyến giao thông kết hợp với đê bao chống lũ.

Thứ năm, vấn đề an toàn thực phẩm đối với các hàng hóa nông sản.

2. Đối với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Thứ nhất, thực trạng và giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều.

Thứ hai, công tác thực hiện chính sách người có công, trong đó tập trung vào nội dung chăm lo, giải quyết chính sách, hồ sơ tồn đọng, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thứ ba, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Sau phần trả lời chất vấn của các Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, ông Tống Hoàng Khôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện báo cáo giải trình thêm kết quả giải quyết, và đồng thời làm rõ một số vấn đề được cử tri, đại biểu có ý kiến, kiến nghị và đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp, trọng tâm là các vấn đề Chủ tọa đã gợi ý và những ý kiến, kiến nghị có tính bức xúc đang đặt ra yêu cầu các cấp chính quyền phải giải quyết.

V. Kỳ họp đã thông qua 06 nghị quyết

1. Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018.

2. Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng năm 2016 huyện Châu Thành.

3. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện Châu Thành năm 2018.

4. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

5. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

6. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện.

Trên cơ sở thông báo này, cùng nội dung các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể địa phương tổ chức báo cáo lại kết quả và phổ biến nghị quyết kỳ họp với cử tri nơi đại biểu trúng cử, động viên cử tri thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của công dân và cùng với các cấp, các ngành thực hiện tốt nghị quyết Hội đồng nhân dân./.

 

 

Nơi nhận:

- TT: HĐND, UBND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện;

- TT: HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Các phòng, ban ngành huyện;

- HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, thị trấn;

- Lưu: VT.                                                             

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bảy