</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 47/LLV-UBND Châu Thành, ngày 22 tháng 12 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành 
(Từ ngày 25/12 đến ngày 29/12/2017)

 

 

 

 

 

 

 


THỨ HAI, NGÀY 25/12:

- Chủ tịch: 8 giờ 00’ cùng đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện (Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, Khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu, Trường Tiểu học Phú An và các nhà văn hóa ấp trên địa xã Phú An), điểm tập trung tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ (LĐVP: Đ/c Chiến). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước A, điểm tại Đảng ủy xã Đông Phước A. 13 giờ 30’ họp Ban Biên tập Đặc san Xuân năm 2018, thống nhất Kế hoạch xuất bản Bản tin Xuân Mậu Tuất năm 2018, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng). 15 giờ 00’ họp triển khai Kế hoạch xuất bản Bản tin Xuân Mậu Tuất năm 2018, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ làm việc với UBND xã Đông Phú về việc đầu tư xây dựng cầu dân sinh Xẻo Nga (UBND xã Đông Phú chuẩn bị báo cáo), mời đại diện lãnh đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT cùng dự, điểm tại UBND xã Đông Phú. 15 giờ 00’ làm việc với Đảng ủy xã Đông Phú (Thường trực Đảng ủy xã Đông Phú chuẩn bị báo cáo), điểm tại Đảng ủy xã Đông Phú (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: Sáng làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30’ dự họp thông qua kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh và chuyên đề công tác quản lý, khai thác, đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp gắn liền với công tác bảo vệ môi trường của tỉnh và những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước những năm trước chưa thực hiện, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

THỨ BA, NGÀY 26/12:

- Chủ tịch: 8 giờ 00’ kiểm tra công tác chuẩn bị ăn Tết với gia đình chính sách, người nghèo và tiến độ xây dựng các công trình XDCB trên địa bàn xã Phú Tân, mời: Thường trực HĐND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án - Đầu tư xây dựng, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Tân cùng dự, điểm tập trung tại UBND xã Phú Tân (LĐVP: Đ/c Chiến). Chiều làm việc tại cơ quan.

- PCT.Thường trực: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ 00’ làm việc với Phòng Tư pháp nghe báo cáo kết quả công tác năm 2017 (Phòng Tư pháp chuẩn bị báo cáo), điểm tại phòng làm việc PCT.Thường trực UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: Sáng làm việc tại cơ quan. 14 giờ 00’ họp bàn việc rà soát danh sách bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Đông Phú (Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh huyện Châu Thành chuẩn bị nội dung), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú An, điểm tại Đảng ủy xã Phú An. 13 giờ 30’ họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện xét thi đua năm 2017 (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung), điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng) (Đ/c Duy).

THỨ TƯ, NGÀY 27/12:

- Chủ tịch: 7 giờ 30’ dự Hội nghị triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, điểm tại Hội trường Huyện ủy (Cả ngày).

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Tân, điểm tại Đảng ủy xã Phú Tân. 13 giờ 30’ tiếp và làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chuẩn bị họp mặt kiều bào năm 2018, mời  đại diện: Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Công an huyện cùng dự, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (LĐVP: Đ/c Học).

- PCT.CN: 8 giờ 00’ dự cùng đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Đoàn Công tác liên ngành và đối thoại với công dân trên địa bàn huyện, điểm tại Ban Tiếp công dân tỉnh (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Tỉnh). Chiều làm việc tại cơ quan.

PCT.KT: làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM, NGÀY 28/12:

- Chủ tịch: 8 giờ 00’ dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh (Cả ngày).

 

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự cùng đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tiếp Ban LLCCB Tiểu đoàn Tây Đô, đến thăm và khám bệnh cho bà con nhân dân và gia đình chính sách ở xã Phú Hữu và Phú Tân, điểm tại xã Phú Hữu (LĐVP: Đ/c Học). 13 giờ 30’ dự Hội nghị triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT.CN, PCT.KT: 7 giờ 30’ dự Hội nghị triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, điểm tại Hội trường Huyện ủy (Cả ngày).

THỨ SÁU, NGÀY 29/12:

- Chủ tịch: 8 giờ 00’ tiếp tục dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018, điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 13 giờ 30’ dự Hội nghị triển khai: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, mời đại diện lãnh đạo: Phòng Tư pháp, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện cùng dự, điểm tại Hội trường UBND tỉnh. 19 giờ 00’ dự Chương trình nghệ thuật Mừng năm mới 2018, điểm tại Công viên Xà No, đường Trần Hưng Đạo, phường V, thành phố Vị Thanh.

- PCT.Thường trực: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận Huyện ủy, QCDC cơ sở, công tác tôn giáo và công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT.CN: 7 giờ 30’ dự Hội nghị tham khảo ý kiến tư vấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo (Đoàn Công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo huyện) và đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án trên địa bàn huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng) (LĐVP: Đ/c Tỉnh).

- PCT.KT: 7 giờ 30’ họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện, xét thi đua tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Chi cục Thống kê huyện phối hợp Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung), điểm tại phòng Khánh tiết UBND huyện (Giấy mời riêng) (Đ/c Ai).

- Các phó Chủ tịch: 13 giờ 30’ dự Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

 

 

 

Nơi nhận:

- TT.UBND tỉnh;

- TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;

- Các Ủy viên UBND huyện;

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- Các bộ phận trực thuộc VP.HĐND&UBND;

- Điện lực Châu Thành; CN.CTN-CTĐT huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Thiện Chiến