</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 53/CV-HĐND Châu Thành, ngày 22 tháng 12 năm 2017
   
   
   

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND xã Đông Thạnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

 

 

Kính gửi: Thường trực HĐND xã Đông Thạnh.

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông báo số 106-TB/BTCHU ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy về kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy;

Xét Tờ trình số 22/TTr-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Thường trực HĐND xã Đông Thạnh về việc xin ý kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Đông Thạnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021,

Thường trực HĐND huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân đối với bà Nguyễn Thị Hồng và bầu bổ sung ông Nguyễn Tường Duy giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Đông Thạnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Yêu cầu HĐND xã Đông Thạnh tổ chức thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định./.

 

 

 Nơi nhận:      

- Như trên;

- Đảng ủy xã Đông Thạnh;

- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Hoàng Liêm