</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 21/BC-BCĐ Châu Thành, ngày 12 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án:

Cầu Kênh Cái Muồng từ đường tỉnh 925 - Khu TT thương mại Ngã Sáu

 
 
 

 

 

Kính gửi:

 

 

- UBND huyện Châu Thành;

 

- Ban QLDA – ĐTXD huyện Châu Thành.

 

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đấu tư huyện Châu Thành có nhận được Tờ trình số 227/TTr-BQLDA ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Ban QLDA - ĐTXD trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cầu Kênh Cái Muồng từ đường tỉnh 925 - Khu Trung tâm thương mại Ngã Sáu. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cầu Kênh Cái Muồng từ đường tỉnh 925 - Khu Trung tâm thương mại Ngã Sáu, như sau:

 

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Tờ trình và Báo cáo thẩm định nội bộ của Cơ quan quản lý dự án.

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan thẩm định theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư công.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công;

2. Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

3. Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

4. Công văn số 1769/UBND-KTTH ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư huyện Châu Thành.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Ban QLDA - ĐTXD huyện Châu Thành.

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Cầu Kênh Cái Muồng từ đường tỉnh 925 - Khu TT thương mại Ngã Sáu;

2. Dự án nhóm: C;

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Hậu Giang;

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Châu Thành;

5. Tên chủ đu tư (nếu có): Ban QLDA-ĐTXD huyện Châu Thành;

6. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 6.000 triệu đồng, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn 01 năm (năm 2018), như sau:

Năm

Phân kỳ đầu tư

(Triệu đồng)

Năm 2018 (ngân sách)

5.000

Nguồn vận động tài trợ

1.000

Tổng

6.000

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Cân đôi ngân sách địa phương cấp tỉnh thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 5.000 triệu đồng, còn lại vận động 1.000 triệu đồng.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Chỉnh trang đô thị;

10. Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018;

11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây mới;

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1. Đ/c Phan Thành Nhu, Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch: dự án có bổ sung vào kế hoạch trung hạn với tên “ Cầu kênh Cái Muồng nối từ tỉnh lộ 925 - Trung tâm thương mại thị trấn Ngã Sáu.

2. Đ/c Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng: Hiện trạng cầu cũ đã xuống cấp, về cao độ nên đồng bộ với cao độ đường tỉnh 925, về tải trọng cầu thiết kế dự kiến khoảng 5 tấn.

3. Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Chủ tịch Hội đồng:

- Thống nhất đề xuất chủ trương công trình, tải trọng thiết kế khoảng 5 tấn.

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Ban QLDA ĐTXD tham mưu UBND huyện trình tỉnh bố trí vốn;

- Giao Tổ giúp việc hoàn chỉnh Báo cáo thẩm định trình tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1.     Sự cần thiết đầu tư dự án:

Hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện hiện tại gồm tỉnh lộ 925, và đường ô tô nối từ thị trấn Ngã Sáu về trung tâm xã Đông Phú giúp lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nông sản, góp phần phát triển kinh tế - xã  hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng giao thông hiện tại vẫn chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên tuyến đường nối từ tỉnh lộ 925 đến Khu trung tâm thương mại thị trấn Ngã Sáu (chợ mới xây dựng) cầu hiện hữu (cầu thép cũ) đã xuống cấp và chưa đáp ứng được lưu lượng giao thông ở hiện tại và trong tương lai.

Vì vậy, việc Cầu Kênh Cái Muồng từ đường tỉnh 925 - Khu TT thương mại Ngã Sáu là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông, vận chuyển, mua bán hàng hóa của địa phương.

Công trình: Cầu Kênh Cái Muồng từ đường tỉnh 925 - Khu TT thương mại Ngã Sáu được đầu tư sẽ mang lại các lợi ích sau:

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của bà con trong vùng.

- Giúp nhanh chóng hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới đường theo hoạch định.

- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của huyện, vùng tuyến, lân cận.

Với những nhiệm vụ quan trọng trên, việc đầu tư công trình: Cầu Kênh Cái Muồng từ đường tỉnh 925 - Khu TT thương mại Ngã Sáu là cần thiết để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong vùng.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Hồ sơ thẩm định thực hiện đúng theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của trên.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội:

- Phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Châu Thành giai đoạn 2016 - 2020.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án: Đúng theo tiêu chuẩn và quy mô của dự án nhóm C.

5. Thông số cơ bản của dự án:

a) Mục tiêu:

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của bà con trong vùng.

- Giúp nhanh chóng hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới đường theo hoạch định.

- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của huyện, vùng tuyến, lân cận.

b) Quy mô:

Công trình Cầu Kênh Cái Muồng từ đường tỉnh 925 - Khu TT thương mại Ngã Sáu, có quy mô như sau:

Chiều dài toàn tuyến là 235,67m. Điểm đầu đấu nối với đường Hùng Vương, điểm cuối đấu nối đường Đồng Khởi. Trong đó chiều dài cầu Cái Muồng dài 50,5 m. Đường dẫn vào cầu dài 187,17 m (đoạn 1 dài 48,82m, đoạn 2 dài 136,35m):

- Đường dẫn vào cầu - vỉa hè.

- Cầu Cái Muồng.

- Hệ thống thoát nước.

a. Đường dẫn vào cầu – vỉa hè:

Mặt đường xe chạy 7m, vỉa hè mỗi bên 2,5m. Kết cấu mặt đường gồm:

+ Thảm bê tông nhựa nóng hạt trung dày 5cm.

+ Tưới nhựa lót TC 3kg/m2.

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 1.

+ Lớp cấp phối đá dăm loai 2.

Cao độ mặt đường đồng bộ với tỉnh lộ 925 và đường ô tô về xã Đông Phước.

Kết cấu vỉa hè:

+ Lớp gạch tự chèn Tezzaro 400x400x30.

+ Lớp bê tông đá 4x6 dày 10cm M100.

+ Lớp cát tôn nền đầm chặt.

+ Bó vỉa được đổ bê tông đá 1x2 mác 200.

+ Lớp bê tông đá 4x6 dày 10cm M100.

b. Hệ thống thoát nước:

- Sử dụng hệ thống cống bê tông ly tâm Ø400 đúc sẵn thoát nước ra sông. Bố trí các hố ga thu nước theo tiêu chuẩn thiết kế.

c. Phần Cầu:

- Mặt cắt ngang cầu: Chiều rộng xe chạy 7m, gờ lan can mỗi bên 0,25m.

- Kết cấu nhịp sử dụng kết cấu dầm I dự ứng lực, gồm 3 nhịp với nhịp giữa dài 18m, 2 nhịp còn lại dài 16m.

- Các dầm chính được liên kết bởi các dầm ngang BTCT M300 đỗ tại chổ.

- Bản mặt cầu BTCT M300 đổ tại chổ dày 18cm. Phía trên là lớp bê tông tạo dốc, lớp phòng nước và lớp bê tông nhựa dày 5cm.

+ Mố cầu bằng BTCT M300 đổ tại chổ đặt đặt trên hệ cọc BTCT đá 1x2 M300. Kích thước cọc 30x30cm, chiều dài cọc dự kiến 18 - 24m.

+ Trụ cầu bằng BTCT M300 đổ tại chổ đặt trên hệ cọc BTCT đá 1x2 M300. Kích thước cọc 30x30cm, chiều dài cọc dự kiến 24-30m.

+ Tải trọng cầu thiết kế dự kiến 5 tấn.

IV. KẾT LUẬN

Dự án Cầu Kênh Cái Muồng từ đường tỉnh 925 - Khu TT thương mại Ngã Sáu đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định về chủ trương đầu tư dự án đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang xem xét thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư để triển khai dự án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh
;
- Sở KH&ĐT, Sở Tài chính;
- TT. HĐND huyện;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

CHỦ TỊCH


 

 Nguyễn Văn Tùng

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN