</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 32/LLV-UBND Châu Thành, ngày 8 tháng 9 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC

Của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
(Từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2017)

 

 

 

 

 

 

 


THỨ HAI, NGÀY 11/9:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.CN: 7 giờ 30’ dự luyện tập vận hành cơ chế diễn tập KVPT huyện, phiên họp HĐND huyện, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- Chủ tịch: 9 giờ 00’ dự luyện tập vận hành cơ chế diễn tập KVPT huyện, phiên họp Đảng ủy Quân sự huyện, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 13 giờ 30’ họp Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện nghe đánh giá rút kinh nghiệm qua các lần hợp luyện diễn tập KVPT huyện, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- PCT.CN: 13 giờ 30’ dự buổi làm việc của đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án (Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh huyện Châu Thành chuẩn bị báo cáo của huyện), điểm tại phòng họp số 2 UBND tỉnh.

- PCT.KT: 8 giờ 00’ họp Tiểu ban bảo đảm trong diễn tập KVPT huyện, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng).

THỨ BA, NGÀY 12/9:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 7 giờ 30’ dự luyện tập vận hành cơ chế diễn tập KVPT huyện, các phiên họp BTV Huyện ủy và BCH Đảng bộ huyện, điểm tại Hội trường Huyện ủy (cả ngày).

- PCT.CN: 8 giờ 00’ dự lấy ý kiến của tri đại diện hộ gia đình thuộc đoạn địa giới hành chính xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang tiếp giáp với xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (Phòng Nội vụ phối hợp UBND xã Phú Tân chuẩn bị nội dung, chương trình), điểm tại nhà dân ấp Tân Phú, xã Phú Tân. 14 giờ 00’ họp thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu trung tâm điều hành KCN Sông Hậu, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng).

- PCT.KT: 17 giờ 00’ dự Khai mạc Hội chợ “Triển lãm thành tựu Công - Nông nghiệp và Thương mại Hậu Giang 2017”, điểm tại Công viên Xà No, phường V, TP. Vị Thanh.

THỨ TƯ, NGÀY 13/9:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’ họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch đầu tư công năm 2018), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 13 giờ 30’ dự luyện tập vận hành cơ chế khu vực phòng thủ huyện (Họp UBND huyện mở rộng lần 1 và lần 3), mời: các đ/c Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban CHQS huyện, Trung tâm Y tế, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thống kê, Trung tâm Viễn thông, Đài Truyền thanh huyện và Chủ tịch UBND xã Đông Phú, thị trấn Ngã Sáu cùng dự, điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- PCT.CN: 13 giờ 30’ dự Hội nghị góp ý xây dựng Đảng, chính quyền năm 2017 do Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

THỨ NĂM, NGÀY 14/9:

- Chủ tịch, PCT.Thường trực, PCT.KT: 7 giờ 30’ dự diễn tập thử lần 1 KVPT huyện năm 2017, điểm tại Hội trường Huyện ủy (cả ngày).

- PCT.CN: 7 giờ 30’ cùng Đoàn vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu trung tâm điều hành KCN Sông Hậu bàn giao mặt bằng theo Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch UBND huyện (Giấy mời riêng). 14 giờ 00’ làm việc với Điện lực Hậu Giang về việc đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Điện lực Châu Thành, điểm tại Hội trường II-UBND huyện (Giấy mời riêng).

PCT.Thường trực UBND huyện ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng dự Lễ khởi công cầu Xẻo Cách, xã Đông Phước A, mời đại diện lãnh đạo UBND xã Đông Phước A cùng dự, vào lúc 9 giờ 00’ tại địa điểm thi công công trình.

THỨ SÁU, NGÀY 15/9:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch: 7 giờ 30’ dự diễn tập thử lần 1 KVPT huyện năm 2017, điểm tại Hội trường Huyện ủy (cả ngày).

 

 

 

Nơi nhận:

- TT.UBND tỉnh;

- TT:HU,HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;

- Các Ủy viên UBND huyện;

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;

- Các bộ phận trực thuộc VP.HĐND&UBND;

- Điện lực Châu Thành; CN.CTN-CTĐT huyện;

- Trường THPT Ngã Sáu, Phú Hữu;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Thiện Chiến