</xml
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 31/CV-HĐND Châu Thành, ngày 8 tháng 9 năm 2017

V/v chấp thuận đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Đông Phước A và THCS Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

 

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện nhận Công văn số          760/UBND ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc cho ý kiến về đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Đông Phước A và THCS Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Sau khi xem xét Thường trực Hội đồng nhân dân huyện có ý kiến như sau:

Chấp thuận đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Đông Phước A và THCS Nam Kỳ Khởi Nghĩa, với tổng mức đầu tư 1.100 triệu đồng (gồm: Chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác và chi phí dự phòng), từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ.

Đề nghị UBND huyện thực hiện các nội dung theo báo cáo số 22/BC-HĐND.BKTXH ngày 31 tháng 8 năm 2017 về kết quả thẩm tra các dự án trên địa bàn huyện.

          Trên đây là ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

                                        

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Bùi Hoàng Liêm