</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 40/TTR-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc cấp kinh phí hỗ trợ thu hút nhân lực

đối với công chức có trình độ thạc sĩ

 

 


                          Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

                                                 

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc Ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực tỉnh Hậu Giang;

 Căn cứ Công văn số 251/SNV ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc giải quyết kinh phí thu hút nhân lực đối với Nguyễn Thị Cẩm Lan;

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang xem xét cấp kinh phí thu hút nhân lực cho Nguyễn Thị Cẩm Lan, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Văn hóa học, với tổng số tiền là 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng)

 Kính trình Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang xem xét, chấp thuận./.

(Đính kèm hồ sơ liên quan)

 

 

Nơi nhận:                                                                       CHỦ TỊCH

- Như trên                                                                                           

- Lưu: VT.