</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 38/TTR-UBND Châu Thành, ngày 5 tháng 4 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TTr-UBND

                Châu Thành, ngày        tháng      năm 2017

 

TỜ TRÌNH

V/v xin ý kiến nội dung phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

xây dựng Khu dân cư nông thôn mới, chợ xã Đông Phú

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam về quy hoạch xây dựng (TCVN 4449-1987);

Căn cứ Quyết định số 4511/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2011 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu Giang quyết định Chủ trương đầu tư “Khu dân cư nông thôn mới, chợ xã Đông Phú” do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Phúc Thịnh làm Chủ đầu tư;

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành trình đến Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang xem xét cho ý kiến nội dung phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới, chợ xã Đông Phú, với những nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới, Chợ xã Đông Phú.

2. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu: Khu đất lập quy hoạch thuộc xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Vị trí và giới hạn Khu vực quy hoạch có tứ cận tiếp giáp như sau:

- Phía Đông Bắc: giáp đất dân;

- Phía Đông Nam: giáp mương Đìa Rào;

- Phía Tây Nam: đường nông thôn hiện trạng;

- Phía Tây Bắc: đường nông thôn hiện trạng.

3. Quy mô: Diện tích khu đất quy hoạch khoảng 5,3ha. Dự kiến dân số khoảng 1.000 người.

4. Tính chất khu vực lập quy hoạch: Quy hoạch khu ở nông thôn mới, chợ xã có cơ sở hạ tầng kỹ thật và hạ tầng xã hội đồng bộ để phục vụ nhu cầu chỗ ở, bố trí nơi mua bán tập trung cho người dân trong khu vực xã Đông Phú. Giúp cho người dân có được nơi ở và nơi mua bán ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo môi trường sống tiện nghi và hiện đại, làm tiền đề cho tiến trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng Khu dân cư nông thôn mới và chợ xã Đông Phú.

5. Các yêu cầu, định hướng quy hoạch:

5.1. Yêu cầu cần nghiên cứu:

- Đồ án phải xác lập được tính pháp lý về mặt quy hoạch, làm cơ sở để quản lý xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đông Phú được phê duyệt.

- Yêu cầu của đồ án quy hoạch phải được thực hiện theo quy định của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch, cụ thể phải đạt những nhiệm vụ sau:

- Xác định tính chất, chức năng và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực thiết kế.

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định các chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình; vị trí, quy mô các công trình ngầm.

- Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:       

+ Đảm bảo tính kế thừa đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

+ Các vị trí đấu nối phải được tính toán, thiết kế hợp lý, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt trong toàn khu quy hoạch.

+ Xác định mạng lưới đường giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

+ Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết.

+ Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế, chiếu sáng đô thị.

+ Xác định mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải.

- Đánh giá môi trường chiến lược và đề xuất biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến môi trường trong đồ án quy hoạch.

5.2. Định hướng quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan: Trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Đông Phú đã được phê duyệt, Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; xác định các chỉ tiêu cho từng lô đất về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình; vị trí, quy mô các công trình ngầm đảm bảo kiến trúc cảnh quan hài hoà, phù hợp theo yêu cầu và định hướng phát triển của khu vực trung tâm xã. Nhà ở, chợ xã cần được nghiên cứu phân lô một cách hợp lý, đồng bộ góp phần tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan cho toàn khu trung tâm xã. Đối với các trục đường có mặt cắt ≥20m thì chiều ngang phải  ≥5m, đảm bảo theo Quy chuẩn xây dựng. Trong đồ án quy hoạch này có phân khu chức năng, tính chất sử dụng đất như sau:

- Đất ở;

- Đất công trình cộng cộng phục vụ khu ở (chợ);

- Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật;

- Đất cây xanh - vườn hoa.

5.3. Các chỉ tiêu cơ bản của quy hoạch:

- Diện tích khu đất quy hoạch: Khoảng 5,3ha;

- Chỉ tiêu sử dụng đất £ 45m2/người;

   + Đất xây dựng công trình công cộng (chợ): 01 công trình;

  + Đất cây xanh: ≥ 1m2/người;

   + Đất ở: £ 28m2/người;

-  Đường giao thông: ≥ 02 làn xe ô tô;

-  Cao độ thiết kế san lấp toàn khu: ≥ +2,55m (Hệ cao độ nhà nước);

-  Tiêu chuẩn cấp điện chung: 1.500KWh/người.năm;

-  Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: ≥80lít/người/ngàyđêm;

-  Tiêu chuẩn cấp nước cho các công trình công cộng, dịch vụ: ≥10% lượng nước sinh hoạt;

-  Tiêu chuẩn cấp nước cho tưới cây, rửa đường: ≥8% lượng nước sinh hoạt;

-  Tiêu chuẩn lượng nước dự phòng, rò rỉ: £25% tổng các chỉ tiêu về cấp nước;

-  Hệ thống thoát nước riêng cho nước mưa và nước sinh hoạt;

Chất thải rắn: 01kg/người/ngày đêm. Thu gom và chuyển đến nơi xử lý.

6. Thành phần hồ sơ quy hoạch: Thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 27 của Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và theo hướng dẫn tại Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

7. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư lập quy hoạch: Công ty TNHH Một thành viên đầu tư xây dựng Phúc Thịnh.

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn doanh nghiệp.

- Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Miền Nam.

- Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành.

- Cơ quan thỏa thuận nhiệm vụ và đồ án quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

- Cơ quan phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch: UBND huyện Châu Thành.

8. Kinh phí lập quy hoạch: Tổng dự toán kinh phí theo quy mô công việc nêu trên là: 159.535.000 đồng. Trong đó:

a. Khảo sát hiện trạng địa hình: 55.610.000đ.

b. Lập nhiệm vụ quy hoạch: 10.194.000đ.

c. Lập đồ án quy hoạch chi tiết: 72.292.000đ.

d. Chi phí khác:

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ:  1.853.000đ.

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch: 8.084.000đ.

- Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch: 6.966.000đ.

- Chi phí công bố quy hoạch: 1.972.000đ.

- Chi phí tổ chức lấy ý kiến: 1.314.000đ.

- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán: 601.000đ.

- Chi phí kiểm toán: 649.000đ.

(Đính kèm các hồ sơ có liên quan)

Qua các nội dung trên, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành kính đề nghị Sở Xây dựng sớm xem xét, chấp thuận để đơn vị triển khai các bước tiếp theo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                    

      CHỦ TỊCH