</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 37/TTR-UBND Châu Thành, ngày 5 tháng 4 năm 2018

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

 
 
 

Số:      /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Châu Thành, ngày­­­­­­­      tháng      năm 2018

 

 

TỜ TRÌNH

V/v xin hỗ trợ kinh phí để sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến GTNT ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, huyện Châu Thành

 

Kính gửi:    

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang;

- Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hậu Giang.

 

Do tuyến đường GTNT ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước đã lâu năm nhưng chưa được đầu tư, thường xuyên ngập nước, sìn lầy khi có mưa xuống ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại sản xuất nông nghiệp của người dân, gây nhiều khó khan cho các em học sinh khi phải đi học trên tuyến đường này.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như góp phần phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân và học sinh trên địa bàn vì vậy việc đầu tư sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến GTNT ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước là rất cần thiết.

Ủy ban nhân nhân huyện Châu Thành kính trình đến Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang và Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hậu Giang xem xét, hỗ trợ kinh phí để huyện đầu tư công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến  GTNT ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến GTNT ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, huyện Châu Thành.

2. Địa điểm xây dựng: Ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

3. Hạng mục: Nâng cấp sửa chữa đảm bảo giao thông nông thôn.

4. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Quỹ đường bộ (xe 02 bánh).

5. Ước tổng mức đầu tư: 357.170.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi bảy triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

6. Thời gian thực hiện: Năm 2018.

7. Quy mô công trình: Công trình đường GTNT ấp Đông Lợi B, xã Đông Phú, huyện Châu Thành với tổng chiều dài đầu tư 1.100m, ngang 2m. Quy mô cụ thể:

- Đào đất mặt đường hiện hữu đắp taluy đường;

- Bù cát mặt đường đào đắp taluy, độ chặt yêu cầu K = 0,9;

- Trãi tấm nilon lót mặt đường đổ bê tông;

- Lắp đặt ván khuôn mặt đường và đổ bê tông nền đường đá 1x2, M250.

Kinh phí hỗ trợ chuyển vào tài khoản Quỹ Bảo trì đường bộ huyện Châu Thành số : 3741.0.1050246, mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Châu Thành.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành kính trình đến Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang và Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Hậu Giang xem xét, quyết định./.              

(Đính kèm dự toán công trình: Sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến GTNT ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, huyện Châu Thành)

Nơi nhận:                                                                         CHỦ TỊCH

- Như trên.

- Lưu VT./.