</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 31/TTR-UBND Châu Thành, ngày 30 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị khen thưởng Bằng khen UBND tỉnh cho 01 tập thể

và 05 cá nhân có thành tích suất sắc trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017”

 
 
 

 

                  

  

       Kính gửi:

                                     - Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

                                     - Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Hậu Giang.

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Trên cơ sở kết quả họp xét khen thưởng ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện, Ủy ban nhân dân huyện kính trình UBND tỉnh và Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Hậu Giang khen thưởng Bằng khen UBND tỉnh cho 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích suất sắc trong “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017”.

(Đính kèm danh sách đề nghị khen thưởng)

Kính trình UBND tỉnh, Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Hậu Giang xem xét chập thuận./.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH