</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 30/TTR-UBND Châu Thành, ngày 28 tháng 3 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /TTr-UBND

 

Châu Thành, ngày      tháng      năm 2018

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh

cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào

 thi đua yêu nước năm 2017

 
 
 

 

 

 

 

                  

  

       Kính gửi:

                                     - Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

                                     - Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Hậu Giang.

 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng: Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ kết quả họp xét khen thưởng ngày 22 tháng 2 năm 2018 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện về việc xét các danh hiệu thi đua thành tích kinh tế - xã hội năm 2017;

Ủy ban nhân dân huyện kính trình UBND tỉnh và Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Hậu Giang công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

(Đính kèm danh sách đề nghị khen thưởng)

Kính trình UBND tỉnh, Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Hậu Giang xem xét./.

 

 Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH