</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 28/TTR-UBND Châu Thành, ngày 20 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v lát gạch vỉa trước Trung tâm Y tế huyện huyện Châu Thành,

 thuộc đường Tỉnh 925, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành

 
 
 

 


Kính gửi:     

 

Ban QLDA công trình giao thông tỉnh Hậu Giang.

Trung tâm Y tế huyện huyện Châu Thành được tỉnh đầu tư và đưa vào sử dụng năm 2013, hiện đang phát huy rất tốt, phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn, nhưng hiện tại phía trước cổng chính Trung tâm y tế huyện chưa được lát gạch vỉa hè.

Trong các năm qua, được sự quan tâm đầu tư của UBND tỉnh, Ban QLDA công trình giao thông tỉnh Hậu Giang đang thực hiện lát gạch đường Tỉnh 925 (đoạn 1,5Km), tuy nhiên qua thực tế có một số hộ dân đã tự lát trước khi dự án triển khai chỉnh trang thị trấn Ngã Sáu.  

Cùng với việc chỉnh trang trung tâm thị trấn Ngã Sáu, cũng như tạo cảnh quan sạch, đẹp phía trước Trung tâm Y tế huyện (thuộc đường Tỉnh 925), UBND huyện kiến nghị Ban QLDA công trình giao thông tỉnh Hậu Giang khảo sát lên kế hoạch lát gạch vỉa hè trước Trung tâm Y tế huyện với quy mô như sau:

Tổng diện tích lát khoảng: 4 m x 200 = 800m2.

Khái toán kinh phí thực hiện khoảng: 800m2 x 200.000 đồng = 160 triệu đồng (từ nguồn kinh phí trong dự án lát gạch đường Tỉnh 925 (đoạn 1,5Km).

Rất mong Ban QLDA công trình giao thông tỉnh Hậu Giang xem xét, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TC-KH (theo dõi);

- Lưu: VT.

 

     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

        CHỦ TỊCH