</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 26/TTR-UBND Châu Thành, ngày 12 tháng 3 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /TTr-UBND

         Châu Thành, ngày        tháng      năm 2018

 

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến bổ nhiệm lại công chức

 
 
 

 


         

  

 

 Kính gửi:

                                  

 

 

Thường trực Huyện ủy.

 

 

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 193/SNV-TCCB ngày 19 tháng 3 năm 2013 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

            Ủy ban nhân dân huyện kính trình Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về việc bổ nhiệm lại công chức, cụ thể như sau:

Trần Mỹ Nga.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Trình độ:

+ Chính trị: Cao cấp.

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

+ Chứng chỉ: Ngoại ngữ trình độ B, Tin học trình độ A.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm có 07/07 phiếu đồng ý bổ nhiệm lại, đạt tỷ lệ 100%.

 (Đính kèm hồ sơ bổ nhiệm lại)

          Kính trình Thường trực Huyện ủy xem xét./.    

                                                                         

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH