</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 25/TTR-UBND Châu Thành, ngày 7 tháng 3 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:         /TTr-UBND

         Châu Thành, ngày        tháng      năm 2018

 

 

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị kiểm tra công nhận lại Trường trung học cơ sở

Đông Phước A đạt chuẩn quốc gia

 
 
 

 


         

  

 

 Kính gửi:

                                  

 

 

 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.

 

 

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

Trên cơ sở kết quả kiểm tra công nhận lại Trường trung học cơ sở Đông Phước A đạt chuẩn quốc gia, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành kính đề nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang kiểm tra công nhận lại Trường trung học cơ sở Đông Phước A đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang./.

(Đính kèm hồ sơ liên quan)

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lô