</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 24/TTR-UBND Châu Thành, ngày 7 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thuê tư vấn xác định giá đất để tính bồi thường khi nhà nước

thu hồi đất thực hiện 02 dự án: Đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa; 

Công viên Văn hóa Trường Đại học Võ Trường Toản

 
 
 

 

 


Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Thực hiện nội dung Công văn số 605/UBND-KTTH ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường đối với các dự án khi Nhà nước thu hồi đất thì UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức việc thực hiện điều tra, khảo sát giá đất thị trường, tổng hợp, xác định giá đất, xây dựng phương án, đề xuất hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường các dự án gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định. Cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện là Phòng Tài nguyên Môi trường huyện trực tiếp thực hiện. Tuy nhiên, về nhân sự và chuyên môn nghiệp vụ của công chức chưa đảm bảo được các quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với 02 dự án: Đường dây 500kV Sông Hậu- Đức Hòa và Công viên văn hóa Trường Đại học Võ Trường Toản, Ủy nhân dân huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tiến hành thuê tư vấn xác định giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối để thực hiện 02 dự án trên.

Rất mong Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét chấp thuận, nhằm giúp cho địa phương hoàn thành nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH