</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 23/TTR-UBND Châu Thành, ngày 7 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thẩm định phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất

để đầu tư dự án Chợ Phú Tân, huyện Châu Thành

 
 
 

 

 

 

 


                                                   

   Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang.

 

 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ V/v bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 ngày 3 tháng 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp V/v quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Công văn số 1159/UBND-KT ngày 14 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v lập thủ tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án Chợ Phú Tân, huyện Châu Thành;

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án Chợ Phú Tân, huyện Châu Thành.

(Đính kèm Phương án đấu giá)

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tthẩm định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TC-KH (theo dõi);

- Lưu: VT.

 

               TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

              CHỦ TỊCH