</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1/TTR-UBND Châu Thành, ngày 4 tháng 1 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc xin chuyển từ tài khoản tạm thu sang thực thu để ghi thu, ghi chi đối với dự án xây dựng nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành của Công ty Giấy Lee&Man Việt Nam

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

 

Căn cứ Công văn số 13795/BTC-NSNN ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 301/UBND-KTN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương giao UBND huyện Châu Thành làm chủ đầu tư thực hiện công tác giải phòng mặt bằng để xây dựng nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc cho Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam thuê đất để đầu tư xây dựng nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành;

Thực hiện Công văn số 3325/STC-QLNS ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Sở Tài chính tính Hậu Giang V/v phối hợp lập hồ sơ ghi thu, ghi chi tiền thuê đất của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam.

Căn cứ Thông báo số 7757/TB-CT,ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc nộp tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Giấy Lee &Man Việt Nam.

Căn cứ Thông báo số 7756/TB-CT,ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc nộp lệ phí trước ba nhà, đất đối với Công ty TNHH Giấy Lee &Man Việt Nam.

Trên cơ sở Công văn số 471/UBND-KTN ngày 04/04/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương bổ sung kế hoạch vốn XDCB năm 2016 cho UBND huyện Châu Thành từ nguồn vốn ứng trước nhà đầu tư ,số tiền: 29.950.000.000đ (Hai mươi chín tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng ).

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư, Uỷ ban Nhân dân huyện Châu Thành đề nghị Sở Tài chính chấp thuận điều chỉnh nguồn thu ngân sách nhà nước từ tài khoản tạm thu sang thực thu trong năm 2018 để thực hiện công tác ghi thu, ghi chi tiền thuê đất được khấu trừ là 29.800.759.808đ và tiền nộp lệ phí trước bạ nhà, đất là 149.003.799đ tại dự án xây dựng nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành của Công ty Giấy Lee&Man Việt Nam, với tổng số tiền là 29.949.763.607đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi ba nghìn sáu trăm lẻ bảy đồng)

Rất mong Sở Tài chính tỉnh xem xét chấp thuận./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH