</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 220/TTR-UBND Châu Thành, ngày 26 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc xin bố trí vốn thực để ghi thu, ghi chi đối với dự án xây dựng nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

của Công ty Giấy Lee&Man Việt Nam

 

 


Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

 

Căn cứ Công văn số 13795/BTC-NSNN ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất;

Căn cứ Công văn số 301/UBND-KTN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương giao UBND huyện Châu Thành làm chủ đầu tư thực hiện công tác giải phòng mặt bằng để xây dựng nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc cho Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam thuê đất để đầu tư xây dựng nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành;

Thực hiện Công văn số 3325/STC-QLNS ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Sở Tài chính tính Hậu Giang về việc phối hợp lập hồ sơ ghi thu, ghi chi tiền thuê đất của Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam;

Thực hiện Thông báo số 7757/TB-CT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Cục thuế Hậu Giang về việc nộp tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Giấy Lee &Man Việt Nam; Thông báo số 7756/TB-CT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Cục thuế Hậu Giang về việc nộp lệ phí trước bạ nhà, đất đối với Công ty TNHH Giấy Lee &Man Việt Nam.

Theo Công văn số 471/UBND-KTN ngày 04 tháng 04 năm 2016 chủ trương bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2016 cho UBND huyện Châu Thành từ nguồn vốn ứng trước của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, với tổng số tiền là 29.950.000.000 đồng (hai mươi chín tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).

Để sớm phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang thực hiện ghi thu, chi tiền thuê đất được khấu trừ là 29.800.759.808 đồng và nộp lệ phí trước bạ nhà, đất là 149.003.799 đồng tại dự án xây dựng nhà ở cho chuyên gia và công nhân tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành của Công ty Giấy Lee&Man Việt Nam.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn thực cho huyện để thực hiện ghi chi (điều chỉnh từ kế hoạch vốn ứng sang chính thức), với tổng số tiền là 29.949.763.607 đồng (Hai mươi chín tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi ba nghìn sáu trăm lẻ bảy đồng).

 

Rất mong Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang xem xét, chấp thuận./.

         

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Tài chính tỉnh;

- Như trên;

- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH