</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 216/TTR-UBND Châu Thành, ngày 14 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Về việc xin cấp kinh phí thanh toán thực hiện các dự án quy hoạch

 trên địa bàn huyện Châu Thành

 
 
 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang.

 

Công tác quy hoạch xây dựng thời gian qua đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện phát triển. Công tác này được UBND tỉnh, Thường trực Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hiện nay trên địa bàn huyện có 04 dự án quy hoạch (trong đó: có 02 dự án đã hoàn thành và 02 dự án đang thực hiện trong năm 2017), trong năm UBND huyện đã sử dụng nguồn vốn kiến thiết thị chính tỉnh phân bổ để bố trí thanh toán cho các dự án quy hoạch đã thành đưa vào sử dụng được 805 triệu đồng; số còn lại phải thanh toán cho 03 dự án với số tiền là 1.653 triệu đồng.

[[Để các nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn huyện sớm triển khai thực hiện; đưa vào khai thác sử dụng đạt hiệu quả cao và đảm bảo kinh phí thanh toán khối lượng hoàn thành cho đơn vị thi công; Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang xem xét, tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thanh toán nợ cho 01 dự án quy hoạch đã hoàn thành và 02 dự án đang triển khai thực hiện, với tổng số tiền là: 1.653 triệu đồng.

(Đính kèm phụ lục chi tiết)

Rất mong Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang xem xét, chấp thuận./.

    

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH