</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 211/TTR-UBND Châu Thành, ngày 7 tháng 12 năm 2017
   

 

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc thống nhất chủ trương trình HĐND huyện kỳ họp thứ Năm thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Châu Thành

 
 
 

 

 


Kính gửi:

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Điều 45 Luật Đất đai, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thông qua HĐND cùng cấp trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt;

Để trình UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất theo quyết định phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện trình Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét thống nhất chủ trương trình HĐND huyện kỳ họp thứ Năm thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Châu Thành.

Kính trình Thường trực HĐND huyện xem xét./.

 

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như trên;

KT. CHỦ TỊCH

- Lưu: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng