</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 210/TTR-UBND Châu Thành, ngày 4 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 


    Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện

                                      

 

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.

          Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét bầu bổ sung thành viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với:

          Ông Nguyễn Thành Tạo, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, giữ chức danh Ủy viên UBND huyện.

Kính mong sự chấp thuận của Hội đồng nhân dân huyện./.

(Đính kèm danh sách trích ngang)

 

Nơi nhận:                                                      

- Như trên;                                                                   

- Lưu: VT.       

 

                 

 

 

 

CHỦ TỊCH