</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 208/TTR-UBND Châu Thành, ngày 4 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi

ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách

năm 2018 huyện Châu Thành

 

 


Kính gửi:

 Hội đồng nhân dân huyện.

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, năm 2018;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố;

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị quyết giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu -chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 huyện Châu Thành, cụ thể như sau:

I. Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương huyện Châu Thành năm 2018:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 261.036 triệu đồng (thu nội địa: 55.300 triệu đồng). Trong đó:

Tổng thu ngân sách địa phương: 258.166 triệu đồng

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:       52.430 triệu đồng

- Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 205.736 triệu đồng

2. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương: 258.166 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển: 37.235 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 220.931 triệu đồng

(Đính kèm các phụ lục)

II. Về phương án phân bổ dự toán ngân sách:

Năm 2018, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm thứ hai triển khai Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước giai đoạn 2017 - 2020, nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn 2016 - 2020.

Theo dự báo tình hình kinh tế năm 2018, tỉnh Hậu Giang nói chung và huyện Châu Thành nói riêng còn gặp khó khăn, do tình hình sạt lở đất, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và công tác quản lý thu, chi ngân sách địa phương nói chung.

Nhằm vượt qua khó khăn và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, mục tiêu đặt ra năm trong 2018 phải phấn đấu được là: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Tiếp tục đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của Nhân dân. Quan tâm cải cách hành chính, tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc trong xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn”.

1. Dự toán thu:

1.1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2018 được xây dựng tích cực dựa trên dự toán tỉnh giao và theo đúng chính sách hiện hành, tổng hợp đầy đủ các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2017, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách chế độ thu, khai thác các nguồn thu trên các lĩnh vực nhất là thuế GTGT trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và tăng cường các biện pháp xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế, chống thất thu, trốn thuếPhấn đấu thu đạt và vượt dự toán tỉnh giao.

1.2. Dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện xác định theo phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 - 2020.

 

 

2. Dự toán chi:

Dự toán chi ngân sách huyện năm 2018 được xây dựng dựa trên định mức của tỉnh giao, theo các quy định về chế độ, chính sách, định mức hiện hành và yêu cầu kinh phí thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo triệt để thực hành tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát nguồn vốn đầu tư.

Tiếp tục thực hiện các khoản chi theo hướng tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần đảm bảo phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, bảo vệ môi trường chủ động công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và cải cách tiền lương đúng quy định.

2.1. Chi đầu tư phát triển:

- Dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước được xây dựng phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020); đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, trong đó chỉ bố trí vốn cho các chương trình, dự án dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020).

- Dự toán chi đầu tư phát triển được phân bổ theo danh mục Quyết định       của UBND tỉnh Hậu Giang về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

 - Nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2018 được tỉnh bố trí là 37.235 triệu đồng, từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho các công trình, thuộc các lĩnh vực theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2017; dự án dự kiến hoàn thành năm 2018 và dự án khởi công mới năm 2018 (chỉ bố trí vốn cho các công trình thật sự cấp bách đáng ứng đủ các điều kiện theo quy định).

 2.2. Đối với chi thường xuyên:

- Căn cứ nhiệm vụ chính trị, Kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội năm 2018, dự toán chi thường xuyên năm 2018 được xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2017, dự kiến nhiệm vụ năm 2018, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu theo quy định hiện hành và định mức phân bổ của tỉnh.

- Rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng cấn đối ngân sách huyện; triệt để tiết kiệm, đặc biệt trong mua sắm phương tiện, trang thiết bị làm việc, hạn chế tối đa về số lượng và qui mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, khởi công, tiếp khách và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác.

- Năm 2018, tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương để điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định. Các đơn vị sử dụng nguồn cải cách tiền lương hiện có theo quy định để thực hiện mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng.

- Ưu tiên chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích theo tiền lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) tính theo mức tiền lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

- Thực hiện 100% việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công (đối với các đơn vị phải thực hiện tự chủ theo quy định).

a) Sự nghiệp kinh tế: Dự toán năm 2018 bằng dự toán 2017 (trong đó: kể cả nguồn min thu thủy lợi phí và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa), bao gồm các khoản chi cho sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, giao thông và kiến thiết thị chính; trong đó:

- Đối với sự nghiệp nông nghiệp: Ưu tiên chi hỗ trợ triển giao kỹ thuật, giống cây trồng, giúp nông dân phát triển sản xuất và hỗ trợ triển khai tập huấn củng cố kinh tế hợp tác xã.

- Đối với sự nghiệp thủy lợi: Chi nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu, gia cố các đập chống sạt lở.

- Đối với sự nghiệp giao thông: Chi duy tu sửa chữa các cầu, đường giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân.

- Đối với kiến thiết thị chính: Chi thanh toán tiền điện chiếu sáng công cộng, nâng cấp sửa chữa và lắp đặt mới hệ thống chiếu sáng công cộng và các nhiệm vụ quy hoạch.

b) Đối với các phòng, ban ngành, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp huyện:

- Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo:

Dự toán giao chi năm 2018 ưu tiên trước hết là chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp hàng tháng cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và kinh phí hoạt động thường xuyên của các trường được phân bổ bằng định mức năm 2017 và phân bổ kinh phí hoạt động chuyên môn như: kinh phí mua ấn phẩm; chi qui mô, giờ buổi, thể dục ngoài trời, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện…. và kinh phí hoạt động chuyên môn thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý (bao gồm, các phong trào hội thi, hội thao, bồi dưỡng học sinh giỏi đi thi từ cấp tỉnh trở lên… )

 Đối với các trường có thu học phí phải nộp vào tài khoản tiền giử tại kho bạc 100% và sau đó lập kế hoạch chi phần 60% trường được hưởng, phần còn lại 40% thực hiện chi cải cách tiền lương theo quy định.

Ngoài các khoản đã phân bổ dự toán chi cho các trường và phòng Giáo dục, dự toán còn lại sẽ thực hiện chi các nội dung như sau: kinh phí nâng lương thường xuyên, trước hạn… hợp đồng giáo viên; chi trả cho giáo viên tuyển dụng mới và kinh phí nâng cấp sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chuyên môn của ngành giáo dục.

- Đối với các phòng, ban ngành, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp huyện (trừ sự nghiệp Giáo dục):

 Định mức chi hoạt động thường xuyên của các ngành huyện ngoài tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương (kể cả các loại phụ cấp được hưởng theo qui định) và các khoản trích nộp theo lương; kinh phí hoạt động của các ngành huyện là 20 triệu đồng/biên chế/năm bằng định mức phân bổ năm 2017.

Ngoài ra, đối với một số ngành có chi nhiệm vụ chuyên môn và kinh phí đặc thù thì được phân bổ ngay từ đầu năm như: kinh phí Ban vì tiến bộ phụ nữ; trang phục thanh tra; tiếp công dân; Ngày thầy thuốc; chuyên môn của ngành văn hóa thông tin thể thao, Đài Truyền thanh; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và kinh phí phát quang giải tỏa hành lang lộ giới…

c) Chi quốc phòng - an ninh:

- Chi quốc phòng năm 2018 phân bổ bằng mức năm 2017 (trong đó: Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ; kinh phí tuyển quân, đưa quân, rước quân và các nhiệm vụ chi khác.

- Chi an ninh năm 2018 phân bổ bằng mức năm 2017; trong đó: Kinh phí chi từ nguồn trích lại thu phạt các lĩnh vực khác; kinh phí hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn giao thông; hỗ trợ kinh phí thực hiện đoàn kiểm tra liên ngành và Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 1/2/2008 của Thủ tướng về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các nhiệm vụ chi hoạt động khác của đơn vị.

d) Đối với ngân sách xã, thị trấn:  

- Dự toán chi ngân sách đảm trước hết là ưu tiên chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương (kể cả các loại phụ cấp được hưởng theo qui định) và các khoản trích nộp theo lương (xây dựng theo mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng).

- Kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2018 phân bổ bằng mức năm 2017; bao gồm, các nhiệm vụ chi như năm 2017: Kinh phí tổ chức cơ sở Đảng, chi cho công tác hòa giải ở cơ sở; đào tạo; hoạt động hội đồng nhân dân; đặc thù cho xã - thị trấn có khu, cụm công nghiệp, chi giám sát cộng đồng… còn đối với kinh phí thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đề nghị các xã thị, trấn bố trí 4.000.000đ/ấp/năm và kể cả kinh phí tổ chức đại hội các đoàn thể.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ có mục tiêu như sau:

+ Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ tại các xã, thị trấn: 3.178 triệu đồng.

+ Kinh phí cấp tiền ăn cho lực lượng Công an trực: 927 triệu đồng.

+ Bổ sung kinh phí xã văn hóa, văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị: 900 triệu đồng (mỗi đơn vị xã, thị trấn là 100 triệu đồng/xã/năm).

Ngoài các nhiệm vụ chi được nêu trên các nhiệm vụ chi còn lại thuộc ngân sách xã, thị trấn năm 2018.

2.3. Dự phòng ngân sách (huyện và các xã, thị trấn) là 2% trên tổng chi cân đối ngân sách, đảm bảo chi kịp thời các nhiệm vụ chi bức xúc như: thiên tai, bão lũ, lốc xoáy, sạt lở, dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm và một số chính sách an sinh xã hội.

2.4. Ngoài các nhiệm vụ chi nêu trên, trong quá trình điều hành ngân sách phát sinh những nhiệm vụ chi đặc thù, đột xuất ngoài dự toán đã giao đầu năm cho các đơn vị, đề nghị HĐND huyện giao cho UBND huyện xem xét quyết định bổ sung để đáp ứng kịp thời nhu cầu của đơn vị, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2.5. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có phát sinh nguồn thu ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để phân bổ dự toán và báo cáo lại HĐND huyện trong cuộc họp gần nhất.

Trên đây là dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện Châu Thành năm 2018. Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị./.

 

           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;

 

- Lưu: VT.