</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 206/TTR-UBND Châu Thành, ngày 15 tháng 11 năm 2017
TỜ TRÌNH
V/v Đăng ký Kế hoạch đầu tư công năm 2018
và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

 
 
 

         

I. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2018

          Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Châu Thành là 37.235 triệu đồng. Trong đó:

          1. Các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2017: 3.475 triệu đồng.

          2. Các dự án hoàn thành trong năm 2018: 4.310 triệu đồng.

          3. Các dự án hoàn thành sau năm 2018: 20.450 triệu đồng.

          4. Các dự án khởi công mới năm 2018: 9.000 triệu đồng.

 (Đính kèm Phụ lục chi tiết)

          II. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

          Tổng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến 05 năm là 151.425 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách địa phương tỉnh là 108.719 triệu đồng (còn lại nguồn khác và vận động), cụ thể như sau:

          1. Thanh toán các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020:          48.440 triệu đồng.

          2. Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016 - 2020: 60.279 triệu đồng.

 (Đính kèm Phụ lục chi tiết)

Ủy ban nhân dân huyện đăng ký Kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét tổng hợp./.

* Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH