</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 205/TTR-UBND Châu Thành, ngày 15 tháng 11 năm 2017

 

TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha) năm 2018

huyện Châu Thành

 
 
 

 


Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT- BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Thực hiện Công văn số 1303/STNMT-CCQLĐĐ ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xin đăng ký Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất lúa (dưới 10 ha) năm 2018 trên địa bàn huyện, cụ thể như:

1. Công trình, dự án cần thu hồi đất: 13, tổng diện tích quy hoạch: 23,57ha.

2. Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha): 02, tổng diện tích quy hoạch: 0,12ha.

(Cụ thể có danh mục đính kèm)

Rất mong Sở Tài nghuyên và Môi trường xem xét tổng hợp./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng TNMT (theo dõi);

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN      

 CHỦ TỊCH