</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 67/TTR-UBND Châu Thành, ngày 15 tháng 6 năm 2017
   
   
 
TỜ TRÌNH

Về việc bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

                                     

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang xem xét bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã Đông Thạnh, đối với ông Võ Văn Đến, Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã, giữ chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Đông Thạnh.

 (Đính kèm hồ sơ)

          Kính trình Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang xem xét./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH