</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 65/TTR-UBND Châu Thành, ngày 13 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi

ngân sách nhà nước năm 2017 huyện Châu Thành

 

 

 


Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành.

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2017 cho các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 7346/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; vốn đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước huyện Châu Thành năm 2017;

Căn cứ tình hình thực tế những tháng đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 để Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017

Dự kiến điều chỉnh tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 248.651 triệu đồng lên 300.700 triệu đồng (tăng thêm 52.049 triệu đồng so dự toán đầu năm). Trong đó, tăng thu nội địa là 2.000 triệu đồng; tăng thu bổ sung từ nguồn vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu là 17.047 triệu đồng; chuyển nguồn và kết dư năm trước là 31.669 triệu đồng và nguồn thu qua đơn vị quản lý ngân sách là 1.333 triệu đồng. Ước thu nội địa năm 2017 là 55.200/53.200 triệu đồng, đạt 103,76% so Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao đầu năm 2017 (Đính kèm các phụ lục số 01).

Điều chỉnh tổng thu ngân sách địa phương năm 2017 từ 245.626 triệu đồng lên 295.675 triệu đồng (tăng thêm 50.049 triệu đồng so dự toán đầu năm), gồm các khoản sau:

a) Thu trợ cấp có mục tiêu từ ngân sách tỉnh là 17.047 triệu đồng. Trong đó, bổ sung chi thường xuyên 7.216 triệu đồng (bao gồm kinh phí trợ cấp tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ hưu trí và cán bộ công chức, viên chức nhân viên trên địa bàn huyện là 4.861 triệu đồng; kinh phí tổ chức mừng thọ, chúc thọ, các cụ tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100; kinh phí thu hút nhân lực: 210 triệu đồng; kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108; kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Hè thu năm 2016 là 1.000 triệu đồng và bổ sung vốn XDCB năm 2017 là 9.831 triệu đồng). (Đính kèm các phụ lục số 02).

b) Thu chuyển nguồn từ năm 2016 chuyển sang năm 2017 là 25.018 triệu đồng. Trong đó, chuyển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 12.132 triệu đồng  và chuyển nguồn chi thường xuyên là 12.886 triệu đồng). (Đính kèm các phụ lục số 03).

c) Thu kết dư ngân sách là 6.651 triệu đồng (cấp huyện là 5.059 triệu đồng, cấp xã là 1.592 triệu đồng). Trong đó, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 4.978 triệu đồng và nguồn chi thường xuyên là 1.673 triệu đồng. (Đính kèm các phụ lục số 04).

d) Thu quản lý qua ngân sách là 1.333 triệu đồng. Trong đó, ghi thu, ghi chi học phí là 853 triệu đồng; quỹ an ninh quốc phòng là 480 triệu đồng.

2. Điều chỉnh tổng chi ngân sách địa phương năm 2017

Điều chỉnh tổng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017 từ 245.626 triệu đồng lên 295.675 triệu đồng. Trong đó, bổ sung các khoản chi tăng thêm 50.049 triệu đồng, bao gồm:

a) Bổ sung chi đầu tư phát triển là 26.941 triệu đồng (bao gồm chi từ thu chuyển nguồn vốn XDCB năm trước là 12.132 triệu đồng; chi từ nguồn kết dư ngân sách vốn XDCB năm 2016 là 4.978 triệu đồng và chi bổ sung vốn xây dựng cơ bản tỉnh bổ sung năm 2017 là 9.831 triệu đồng). (Đính kèm các phụ lục số 05).

b) Bổ sung chi thường xuyên là 21.775 triệu đồng (bao gồm, bổ sung chi từ số chuyển nguồn chi thường xuyên năm trước 12.886 triệu đồng; bổ sung chi từ nguồn kết dư ngân sách thường xuyên năm 2016 là 1.673 triệu đồng và chi bổ sung chi thường xuyên từ nguồn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 7.216 triệu đồng).

c) Chi quản lý qua ngân sách là 1.333 triệu đồng. Trong đó, ghi thu, ghi chi học phí là 853 triệu đồng; quỹ an ninh quốc phòng là 480 triệu đồng.

Trong nhiệm vụ chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2017 có bổ sung dự toán chi cho một số cơ quan, đơn vị ngành huyện và các xã, thị trấn để thực hiện các nhiệm vụ chi bức xúc, chuyên môn của ngành với tổng số tiền là 1.791.651 triệu đồng, từ nguồn ngân sách huyện năm 2017. (Đính kèm các phụ lục số 06, 07).

3. Các khoản chi phát sinh ngoài kế hoạch, đề nghị Hội đồng nhân dân huyện thống nhất cho Ủy ban nhân dân huyện điều hành thông qua Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, sau đó trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất.

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban HĐND huyện;

- Đại biểu HĐND huyện;

- Lưu: VT.

 

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

          CHỦ TỊCH